ChordKub.

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ลืมบ่ได้ : พี สะเดิดขอโทษที่ลืมบ่ได้ : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง ขอโทษที่ลืมบ่ได้ : พี สะเดิด


 • Dm C | Dm C |
 • Dm C | Dm |
 •  หัวDmใจ.. Cบ่เคยเดินหDmลงส่น.. C
 •  วกDmวน.. เดินCบ่เคยพ้นเDmมื่อวาน.C.
 •  บ่เคยA#ลืมตอนที่มีเCรา
 •  บ่เคยFลืมตอนC/Eที่รักกัน Dm
 •  ยังทำGmตัว..เหมือนเธA#อไม่เคยทิ้Cงไป
 •  หัวใDmจ.. ติCดนิสัยเก่Dm Cา ๆ ..
 •  หลายคDmราว.. ที่ส่Cงข้อความถาDmมไถ่    C
 •  บ่อยคA#รั้งความเหงารุกรCาน
 •  หน้าบ้านเFธอคือC/Eที่ทำใDm
 •  อย่างน้อย Gmๆ .. ยังไA#ด้หายใจใกCล้เธอ
 •  ขอโทษหลาย A#ๆ ที่ลืCมบ่ได้สักDmที
 •  ทุกทุกนาA#ที..ของชีวิตยัCงรักเธอเสFมอ
 •  ขอโทษอีกคAmรั้ง ถ้าหากความรักรบกวนใDmจเธอ
 •  ขอโทษอีกFที ที่ในบางคAmรั้งหน้าด้านมDmาเจอ
 •  พยายามที่สุดแล้วเGmธอ
 •  แต่ลืมเธCอบ่ได้จริ(F)ง ๆ
 •  รู้Dmดี..    จCบไปแล้วอย่Dm Cามั่ว..
 •  รู้Dmตัว.. เCป็นแค่คนถูDmกทิ้ง.. C
 •  บ่มีทA#างที่สิต่าวCคืน
 •  แต่ก็Fฝืนไม่C/EรับความจDmริง
 •  สิเป็น สิตGmาย แต่ใA#จบ่เคยทิ้Cงเธอ
 • * |
 • Dm C | Dm C |
 • Dm C | Dm C |
 • * |
 • Dm C | Dm C | Dm |
 •  ลืมเCธอบ่ได้จDmริง ๆ


เนื้อเพลง ขอโทษที่ลืมบ่ได้ พี สะเดิดหัวใจ บ่เคยเดินหลงส่น วกวน เดินบ่เคยพ้นเมื่อวาน บ่เคยลืมตอนที่มีเรา บ่เคยลืมตอนที่รักกัน ยังทำตัวเหมือนเธอไม่เคยทิ้งไป หัวใจ ติดนิสัยเก่าๆ หลายคราว ที่ส่งข้อความถามไถ่ บ่อยครั้งความเหงารุกราน หน้าบ้านเธอคือที่ทำใจ อย่างน้อยๆ ยังได้หายใจใกล้เธอ ขอโทษหลายๆที่ลืมบ่ได้สักที ทุกทุกนาทีของชีวิตยังรักเธอเสมอ ขอโทษอีกครั้ง ถ้าหากความรักรบกวนใจเธอ ขอโทษอีกที ที่ในบางครั้งหน้าด้านมาเจอ พยายามที่สุดแล้วเธอ แต่ลืมเธอบ่ได้จริงๆ รู้ดี จบไปแล้วอย่ามั่ว รู้ตัว เป็นแค่คนถูกทิ้ง บ่มีทางที่สิต่าวคืน แต่ก็ฝืนไม่รับความจริง สิเป็น สิตาย แต่ใจบ่เคยทิ้งเธอ ลืมเธอบ่ได้จริงๆ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ขอโทษที่ลืมบ่ได้ ศิลปิน: พี สะเดิด สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/p-kor-tod-ti-luem-bor-dai.html