ChordKub.

คอร์ดเพลง เขาดีหลายอ้ายยอมเลว : เคย์ ต้นน้ำชีเขาดีหลายอ้ายยอมเลว : เคย์ ต้นน้ำชี
คอร์ดเพลง เขาดีหลายอ้ายยอมเลว : เคย์ ต้นน้ำชี


 • Am G | Em Am |
 • F G | Am |
 •  จบลงแAmล้วความฮัก มื้อวัGนที่เจ้าแบ่งใจ..
 •  ฮับไEmผคนใหม่เข้าAmมา..
 •  อ้ายนี้Amกะฮู้ดีว่าอ้ายต้องเสีGยน้ำตา
 •  เบิดEmค่ามื้อเจ้ามีใAmหม่
 •  สุFมื้ออ้ายยังคิดถึงมื้อวันที่เฮGายังฮักกัน
 •  แต่เจ้าEmลืมมันง่ายแท้Amน้อ
 •  เจ็บFจนสิก้าวไปGต่อยังบ่ไAmหว
 •  เจ้าบ่ต้Amองมาถาม ว่าอ้ายนั้นเป็Gนจังใด๋
 •  ถามใEmจเจ้าเบิ่งพุ่นหAmนา
 •  ให้เจ้าลAmองเป็นอ้าย เป็นคนที่เสีGยน้ำตา
 •  สิฮู้Emว่ามันโคตรเจ็บเAmลย
 •  บ่ต้Fองมาทำเป็นห่วงทั้งที่เจ้ายังGควงคนใหม่
 •  บ่ต้องEmมาหลูโตนดอกหAmนา
 •  แค่คFนอยู่นอกสายGตาเจ้าอย่าแAmคร์
 •  บ่ต้องDmฝืนทำเป็นแสดง
 •  ว่ายังEmฮักยังแพงกันหลาย
 •  ขั่นนเจ้าFนั้นเบิดใจอยู่ไปกะบ่Gมีค่า
 •  ขั่นฮักFเขาเจ้ากะไGปสา
 •  อย่าสิEmยื้อเวลาเอาไAmว้
 •  อย่าได้Fฝืนทนกันต่อไGป มันบ่มีประโCยชน์
 •  ขั่นเขาดีหFลาย อ้ายสิเลCวเอง
 •  ยอมเป็นEmคนหย่างหนีทั้งที่ยัAmงฮักเจ้า
 •  เปิดทFางให้น้องกับเGขาได้ฮักAmกัน
 •  ขั่นเจ้าAmนั้นเบิดใจ กะให้หนีไGปจากกัน
 •  ถิ่มEmมันไว้หม่องนี้Amสา
 •  ถึงอ้ายAmยังบ่พร้อม..กับการที่ต้อGงจากลา
 •  น้องหEmล่าอ้ายยังฮักหAmลาย
 •  แต่Fคงสิบ่อาจฝืนให้เจ้ากลับGคืนมาฮักกัน
 •  หากเจ้าEmนั้นบ่อยากคืนAmมา
 •  ยอFมจากทั้งน้ำตGา ย้อนฮักเจ้Am
 • * | ** |
 • F G | Em Am |
 • F G | C |
 • F G | Em Am |
 • F | G |
 • ** | ** |
 •  บ่อยากเFฮ็ดแต่ว่าใจต้องยGอมหย่อนฮักAmเจ้า
 •  บ่อยากFจบแต่ว่าใจต้องยอม โอ้..โGอ..
 •  หย่อนฮัAmกเจ้า..


เนื้อเพลง เขาดีหลายอ้ายยอมเลว เคย์ ต้นน้ำชีจบลงแล้วความฮัก มื้อวันที่เจ้าแบ่งใจ ฮับไผคนใหม่เข้ามา อ้ายนี้กะฮู้ดีว่าอ้ายต้องเสียน้ำตา เบิดค่ามื้อเจ้ามีใหม่ สุมื้ออ้ายยังคิดถึงมื้อวันที่เฮายังฮักกัน แต่เจ้าลืมมันง่ายแท้น้อ เจ็บจนสิก้าวไปต่อยังบ่ไหว เจ้าบ่ต้องมาถาม ว่าอ้ายนั้นเป็นจังใด๋ ถามใจเจ้าเบิ่งพุ่นหนา ให้เจ้าลองเป็นอ้าย เป็นคนที่เสียน้ำตา สิฮู้ว่ามันโคตรเจ็บเลย บ่ต้องมาทำเป็นห่วงทั้งที่เจ้ายังควงคนใหม่ บ่ต้องมาหลูโตนดอกหนา แค่คนอยู่นอกสายตาเจ้าอย่าแคร์ บ่ต้องฝืนทำเป็นแสดง ว่ายังฮักยังแพงกันหลาย ขั่นนเจ้านั้นเบิดใจอยู่ไปกะบ่มีค่า ขั่นฮักเขาเจ้ากะไปสา อย่าสิยื้อเวลาเอาไว้ อย่าได้ฝืนทนกันต่อไป มันบ่มีประโยชน์ ขั่นเขาดีหลาย อ้ายสิเลวเอง ยอมเป็นคนหย่างหนีทั้งที่ยังฮักเจ้า เปิดทางให้น้องกับเขาได้ฮักกัน ขั่นเจ้านั้นเบิดใจ กะให้หนีไปจากกัน ถิ่มมันไว้หม่องนี้สา ถึงอ้ายยังบ่พร้อมกับการที่ต้องจากลา น้องหล่าอ้ายยังฮักหลาย แต่คงสิบ่อาจฝืนให้เจ้ากลับคืนมาฮักกัน หากเจ้านั้นบ่อยากคืนมา ยอมจากทั้งน้ำตา ย้อนฮักเจ้า บ่อยากเฮ็ดแต่ว่าใจต้องยอมหย่อนฮักเจ้า บ่อยากจบแต่ว่าใจต้องยอม โอ้โอ หย่อนฮักเจ้า

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เขาดีหลายอ้ายยอมเลว ศิลปิน: เคย์ ต้นน้ำชี เนื้อร้อง/ทำนอง: เคย์ ต้นน้ำชีเรียบเรียง: ดุ่ย เชียงรัมย์สังกัดค่าย: Wecan Records

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/02/kay-kao-de-lai.html