ChordKub.

คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง : Bedroom Audioเจ็บช้ำทำเอง : Bedroom Audio
คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง : Bedroom Audio


 • C | C |
 • F | F |
 • Am | Am |
 • F | G |
 •  ส่งยิ้Cมให้ ยินดีที่ความรักของเธอเริ่Fมใหม่
 •  บนทางที่สAmองเราวาดไว้..
 •  กับใครคนFนั้น..ข้าง ๆ เGธอ
 •  แต่ติดที่Cน้ำตา..มันกำลังเอ่อล้นข้างในหัFวใจ
 •  ภาพเดิมที่ฉัAmนเดินจากไป
 •  ปล่อยเธอเอาไFว้..ย้อนคืนGมา
 •  หลอกหลAmอน ตอกย้ำGให้รับความเป็Fนจริง..   G
 •  เป็นได้แค่คนเคCยรัก ก็แค่เFท่านั้น
 •  เป็นได้แค่คนเจ็Amบช้ำ ผิดเอFงก็ควรเสียใจ G
 •  ให้มันเป็Amนแผล..ทิ่มแGทงลงในหัวใจ
 •  ว่าเป็นเพรFาะใคร.. G
 •  (ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง)
 • C | C |
 • F | F |
 • Am | Am |
 • F | G |
 •  ก็เCข้าใจ ที่เธอทำมันถูกแล้ว ฉันควรFทำใจ
 •  หมดทางจะย้Amอนคืนกลับไป
 •  ปล่อยความผิดหFวัง..ซ้ำเติมหัGวใจ
 •  ให้มันคอยหลAmอกหลอน..
 •  ตอกGย้ำให้รับความเป็Fนจริง
 •  ว่าคนที่Amฉัน..ทอดGทิ้ง สำคัญมากเท่Fาไหร่   G
 • * |
 • C | C |
 • F | F |
 • Am | Am |
 • F | G |
 • * | * |
 • C | C |
 • F | F |
 • Am | Am |
 • F | G |


เนื้อเพลง เจ็บช้ำทำเอง Bedroom Audioส่งยิ้มให้ ยินดีที่ความรักของเธอเริ่มใหม่ บนทางที่สองเราวาดไว้ กับใครคนนั้นข้างๆเธอ แต่ติดที่น้ำตามันกำลังเอ่อล้นข้างในหัวใจ ภาพเดิมที่ฉันเดินจากไป ปล่อยเธอเอาไว้ย้อนคืนมา หลอกหลอน ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ ให้มันเป็นแผลทิ่มแทงลงในหัวใจ ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง ก็เข้าใจ ที่เธอทำมันถูกแล้ว ฉันควรทำใจ หมดทางจะย้อนคืนกลับไป ปล่อยความผิดหวังซ้ำเติมหัวใจ ให้มันคอยหลอกหลอน ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง ว่าคนที่ฉันทอดทิ้ง สำคัญมากเท่าไหร่

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เจ็บช้ำทำเอง ศิลปิน: Bedroom Audio เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: Bedroom Audioสังกัดค่าย: BEC-TERO Music

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2020/11/bedroom-audio-jeb-chum-tum-eng.html