ChordKub.

คอร์ดเพลง ตรงที่เดิม : เบส ขวางหวันตรงที่เดิม : เบส ขวางหวัน
คอร์ดเพลง ตรงที่เดิม : เบส ขวางหวัน


 • G | D |
 • Em | C |
 •   G  แล้วบ่าวจะเอาอะไรไปDสู้คนในใจน้อง
 •     นั่งดายขEmอง.. แลน้Dองไปกับคนอื่น
 •   G  แล้วบ่าวต้องทำพันพรือDถึงอิได้คืน
 •     ต้องทนEmฝืน.. กับDคืนจมน้ำตา
 •   G  ถึงว่าวันนี้เราคงต้องDทำความเข้าใจ
 •     ไม่พรือไEmหร..
 •     เมื่อน้Dองจะไป บ่าวก็พร้อมจะยินดี
 •   Em  จะรออยู่ตรงDนี้ อยู่แค่ ๆ
 •     คอยหยบCแล ห่วงใยอยู่ห่าง Gๆ ..
 •   Em  ไม่ต้องรู้สึกผิดไDหรไปตามทาง..
 •     ที่ต้องกCาร ที่วาดไDว้..
 •  ไปGเลยถ้าเธอไปไDด้ดี
 •  ฉัEmนคนนี้ก็พร้อมเป็นกำลังใCจให้
 •  Gม้วันไหนถ้าเขาทิ้Dงไป
 •  หัEmนกลับมาได้หม้าย
 •  ฉัCนยังอยู่ตรงDนี้ ตรงที่เดิม..
 • G | D |
 • Em | C |
 • G | D |
 • Em | C |
 • * | ** | ** |
 • G | D |
 • Em | C |
 • G |


เนื้อเพลง ตรงที่เดิม เบส ขวางหวันแล้วบ่าวจะเอาอะไรไปสู้คนในใจน้อง นั่งดายของ แลน้องไปกับคนอื่น แล้วบ่าวต้องทำพันพรือถึงอิได้คืน ต้องทนฝืน กับคืนจมน้ำตา ถึงว่าวันนี้เราคงต้องทำความเข้าใจ ไม่พรือไหร เมื่อน้องจะไป บ่าวก็พร้อมจะยินดี จะรออยู่ตรงนี้ อยู่แค่ๆ คอยหยบแล ห่วงใยอยู่ห่างๆ ไม่ต้องรู้สึกผิดไหรไปตามทาง ที่ต้องการ ที่วาดไว้ ไปเลยถ้าเธอไปได้ดี ฉันคนนี้ก็พร้อมเป็นกำลังใจให้ แม้วันไหนถ้าเขาทิ้งไป หันกลับมาได้หม้าย ฉันยังอยู่ตรงนี้ ตรงที่เดิม

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ตรงที่เดิม ศิลปิน: เบส ขวางหวัน เนื้อร้อง/ทำนอง: ป๊อก ดุษดีเรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/05/bass-trong-ti-doem.html