ChordKub.

คอร์ดเพลง แสงเหนือ : BlackHeart ft. Pearpilincysแสงเหนือ : BlackHeart ft. Pearpilincys
คอร์ดเพลง แสงเหนือ : BlackHeart ft. Pearpilincys


 • D# | Fm |
 • G# C# | D# |
 • Cm | F |
 • G# A# | D# |
 •  เห็D#นเธอไปรักกับใคร
 •  ทำให้ฉัFmนมองย้อนกลับไป
 •  จากวันนั้G#นที่เรายังรัC#กกันดี ๆD# รักกันดี ๆ
 •  แต่ก่อCmนเราเคยคุ้น
 •  จนฉัFนทำให้เธอมี
 •  น้ำตาG#มันเลยเป็นปัญหาA#
 •  ที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปD#
 •  แสD#งเหนือ แสงเหนือ
 •  เป็นเหมือนแสFmงประทานพร
 •  ฉันจะวอG#นให้ความรัC#กเราเป็นจริD#
 •  หากแสCmงเหนือ แสงเหนือ
 •  ดลบันดาFลให้ฉันได้ในทุกสิ่ง
 •  I will plG#ay a everythiA#ng
 •  cause for yoD#u
 •  วอนแสงบนฟ้D#
 •  ให้ฉันได้อยู่ในใจของเธFm
 •  แม้ฉันรู้ว่าขG#อพร
 •  กับสิ่C#งที่ไม่มีวันได้เจD#
 •  ภาพสองเรCmาที่ฉันเคยจินตนา
 •  ยังคงอยู่ในควFmามทรงจำเสมอ
 •  วันนี้เธG#อนั้นยังรักกัน
 •  และได้รัA#บพรที่ฝากแสD#งไป
 •  D#รที่ฉันขอ จากวันนั้Fmนจนวันนี้
 •  ยังไม่เห็G#นมีวี่แววC# จะสมหวัD#
 •  หากฉัCmน.. ได้รัก เธFอขึ้นมาอีกครั้ง
 •  จะไม่ทำG#ให้เธA#อ มีน้ำตD#า มีน้ำตา
 • * | ** |
 •  วอนแสงบนฟ้D#า.. แสงเหนือFm
 •  ให้ฉันได้อยู่ในใจของเธG#อ..
 •  แสงA#เหนือD#
 •  วอนแสงบนฟ้Cmา.. แสงเหนือ
 •  ให้ฉัFนได้อยู่ในใจของเธอ
 •  ให้ฉัG#นได้อยู่ในใจของเธA#อตลอดไปD#
 •  แสงเหนือ ตลอดไป
 • D# | Fm |
 • G# C# | D# |
 • Cm | Fm |
 • G# A# | D# |


เนื้อเพลง แสงเหนือ BlackHeart ft. Pearpilincysเห็นเธอไปรักกับใคร ทำให้ฉันมองย้อนกลับไป จากวันนั้นที่เรายังรักกันดีๆรักกันดีๆ แต่ก่อนเราเคยคุ้น จนฉันทำให้เธอมี น้ำตามันเลยเป็นปัญหา ที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป แสงเหนือ แสงเหนือ เป็นเหมือนแสงประทานพร ฉันจะวอนให้ความรักเราเป็นจริง หากแสงเหนือ แสงเหนือ ดลบันดาลให้ฉันได้ในทุกสิ่ง I will play a everything cause for you วอนแสงบนฟ้า ให้ฉันได้อยู่ในใจของเธอ แม้ฉันรู้ว่าขอพร กับสิ่งที่ไม่มีวันได้เจอ ภาพสองเราที่ฉันเคยจินตนา ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอ วันนี้เธอนั้นยังรักกัน และได้รับพรที่ฝากแสงไป พรที่ฉันขอ จากวันนั้นจนวันนี้ ยังไม่เห็นมีวี่แวว จะสมหวัง หากฉัน ได้รัก เธอขึ้นมาอีกครั้ง จะไม่ทำให้เธอ มีน้ำตา มีน้ำตา วอนแสงบนฟ้า แสงเหนือ ให้ฉันได้อยู่ในใจของเธอ แสงเหนือ วอนแสงบนฟ้า แสงเหนือ ให้ฉันได้อยู่ในใจของเธอ ให้ฉันได้อยู่ในใจของเธอตลอดไป แสงเหนือ ตลอดไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แสงเหนือ ศิลปิน: BlackHeart,Pearpilincys

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/blackheart-pearpilincys-sang-nuer.html