ChordKub.

คอร์ดเพลง ดวงจันทร์บ่เคยหายไป : มีนตรา อินทิราดวงจันทร์บ่เคยหายไป : มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง ดวงจันทร์บ่เคยหายไป : มีนตรา อินทิรา


 • A | C#m |
 • D | E |
 • D | Dm |
 • Bm | E |
 • E |
 •  กาแฟAแก้วนั้น ยังหอมละมุน
 •  เสื้อหนC#mาวโตนั้น ยังใส่แล้วอุ่น
 •  คุหม่อDงที่เฮาเคยไป ยังชัDmด ยังขุ้น
 •  บ่เคยหม่Bmนถึงเฮาอยู่คนละส้นEฟ้า
 •  แม้ค่ำคืนนี้C#m.. จะเหน็บF#mหนาว..
 •  ถูกลDมความเหงEาพัดพA
 •  อาจมีเมฆBmบัง.. ไม่เห็นจันทร์ลอC#mยคู่ฟ้า
 •  แต่ดวงจันDทร์ไม่เคยลับลาจากฟ้าสักEครั้ง..
 •  ดวงจันทร์บ่เคยหายAไป
 •  คือกันกัC#mบหัวใจ.. ของเฮDา กะบ่Eเคยห่าA
 •  กะฮัE/G#กเบิดใจคือAเก่า ฮักแฮงคัC#mกคือเก่า
 •  เฮ็ดหยังเฮDาบ่ได้ดอกรEะยะทาA
 •  ทุกภาคความทรงBmจำ.. ยังชัดแจ๋วC#mสุอย่าง
 •  บ่ว่านDาฬิกาสิชี้เลขหยัEง กะยังคิดฮอดคือAเก่า  (E)
 •  เปิดเบิ่Aงดู๋อยู่เด้อรูปคู่เฮา
 •  กะอ่าC#mนคือเก่า ข้อความฝันดี
 •  ยังปัดฝุ่Dนกำลังใจ พร้อมส่งให้Dmทันที
 •  ในวันที่Bmสองเฮาอยู่ไกลเกินสบEตา
 • * | ** |
 •  F#m  ย่านแต่คนทางEนั้น โอ..
 •   F#m  สิเซาคิดฮอดEกัน โอ..
 •  F#m  ถ้ายังฮู้สึกคือEกัน กะถ่าเบิ่งจันDทร์ดวงนั้นสาก่อน
 •     อย่าฟ่าวหนีจากกันเด้Eอ..
 •  ดวงจันทร์บ่เคยหายAไป
 •  คือกันกัE/G#บหัวใจ.. ของเฮF#mา..กะบ่เคยห่Eาง
 •  กะฮักเบิดใจคือAเก่า ฮักแฮงคัE/G#กคือเก่า
 •  เฮ็ดหยังเฮDาบ่ได้ดอกระยะทาE
 •  ทุกภาคความทรงBmจำ.. ยังชัดแจ๋วC#mสุอย่าง
 •  บ่ว่านDาฬิกาสิชี้เลขหยัEง กะยังคิดฮอดคือAเก่า
 •  ทุกภาคความทรงBmจำ.. ยังชัดแจ๋วC#mสุอย่าง
 •  บ่ว่านDาฬิกาสิชี้เลขหยัEง.. กะยังคิดฮอดคือเก่Aา..


เนื้อเพลง ดวงจันทร์บ่เคยหายไป มีนตรา อินทิรากาแฟแก้วนั้น ยังหอมละมุน เสื้อหนาวโตนั้น ยังใส่แล้วอุ่น คุหม่องที่เฮาเคยไป ยังชัด ยังขุ้น บ่เคยหม่นถึงเฮาอยู่คนละส้นฟ้า แม้ค่ำคืนนี้ จะเหน็บหนาว ถูกลมความเหงาพัดพา อาจมีเมฆบัง ไม่เห็นจันทร์ลอยคู่ฟ้า แต่ดวงจันทร์ไม่เคยลับลาจากฟ้าสักครั้ง ดวงจันทร์บ่เคยหายไป คือกันกับหัวใจ ของเฮา กะบ่เคยห่าง กะฮักเบิดใจคือเก่า ฮักแฮงคักคือเก่า เฮ็ดหยังเฮาบ่ได้ดอกระยะทาง ทุกภาคความทรงจำ ยังชัดแจ๋วสุอย่าง บ่ว่านาฬิกาสิชี้เลขหยัง กะยังคิดฮอดคือเก่า เปิดเบิ่งดู๋อยู่เด้อรูปคู่เฮา กะอ่านคือเก่า ข้อความฝันดี ยังปัดฝุ่นกำลังใจ พร้อมส่งให้ทันที ในวันที่สองเฮาอยู่ไกลเกินสบตา ย่านแต่คนทางนั้น โอ สิเซาคิดฮอดกัน โอ ถ้ายังฮู้สึกคือกัน กะถ่าเบิ่งจันทร์ดวงนั้นสาก่อน อย่าฟ่าวหนีจากกันเด้อ ดวงจันทร์บ่เคยหายไป คือกันกับหัวใจ ของเฮากะบ่เคยห่าง กะฮักเบิดใจคือเก่า ฮักแฮงคักคือเก่า เฮ็ดหยังเฮาบ่ได้ดอกระยะทาง ทุกภาคความทรงจำ ยังชัดแจ๋วสุอย่าง บ่ว่านาฬิกาสิชี้เลขหยัง กะยังคิดฮอดคือเก่า ทุกภาคความทรงจำ ยังชัดแจ๋วสุอย่าง บ่ว่านาฬิกาสิชี้เลขหยัง กะยังคิดฮอดคือเก่า

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ดวงจันทร์บ่เคยหายไป ศิลปิน: มีนตรา อินทิรา เนื้อร้อง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาทำนอง: บวรภัส จินต์ประเสริฐเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/08/meentra-duang-jun.html