ChordKub.

คอร์ดเพลง ข้ารักนางเท่าระยะทางไปกลับดวงจันทร์ : วาทินข้ารักนางเท่าระยะทางไปกลับดวงจันทร์ : วาทิน
คอร์ดเพลง ข้ารักนางเท่าระยะทางไปกลับดวงจันทร์ : วาทิน


 • F | F |
 • F | Dm | C | Dm |
 • A# C | F | F |
 •  ข้ามีหัวใจF ส่งให้ไป เมื่อไรได้รับ
 •  ได้ยินยังครับ ที่รักได้ยินหรือเปDmล่า
 •  สี่ห้องดวCงใจของข้านั้นยังเก็บไDmว้
 •  เก็บเอาไว้A#..ให้นางCแม่ยอดดวงFใจ..   F7
 •  ถ้าถามว่ารัA#ก..เท่าใดCจะตอบให้ฟัF
 •  ถ้าถามว่าหวA#ง..เท่าใดCจะตอบให้ฟัF
 •  เท่าระยGmะทางไปกลัCบดวงจันFทร์
 •  ไกลแค่ไหGmนก็ลองคิดดูC..แล้วกัF
 •  สี่แสGmนกว่าไมCล์ ก็ลองคิFดดู..     F7
 • A# C | F |
 • A# C | F |
 • Gm C | F |
 • Gm C | F | F7 |
 • * |
 • A# C | F |
 • A# C | F |
 • Gm C | F |
 • Gm | C | C |
 • F |


เนื้อเพลง ข้ารักนางเท่าระยะทางไปกลับดวงจันทร์ วาทินข้ามีหัวใจ ส่งให้ไป เมื่อไรได้รับ ได้ยินยังครับ ที่รักได้ยินหรือเปล่า สี่ห้องดวงใจของข้านั้นยังเก็บไว้ เก็บเอาไว้ให้นางแม่ยอดดวงใจ ถ้าถามว่ารักเท่าใดจะตอบให้ฟัง ถ้าถามว่าหวงเท่าใดจะตอบให้ฟัง เท่าระยะทางไปกลับดวงจันทร์ ไกลแค่ไหนก็ลองคิดดูแล้วกัน สี่แสนกว่าไมล์ ก็ลองคิดดู

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ข้ารักนางเท่าระยะทางไปกลับดวงจันทร์ ศิลปิน: วาทิน

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/watin-ka-rak-nang.html