ChordKub.

คอร์ดเพลง จ้างยิงให้ตายต้องจ่ายกี่บาท : พร จันทพรจ้างยิงให้ตายต้องจ่ายกี่บาท : พร จันทพร
คอร์ดเพลง จ้างยิงให้ตายต้องจ่ายกี่บาท : พร จันทพร


 • Fm | D# |
 • C# | G# |
 • Fm | D# |
 • C# | C |
 •  มันเจ็บบาFmดลึก
 •  เมื่อนึD#กถึงภาพที่มัน อุจาA#mดตา
 •  ใยD#เธอกล้าทำกัC
 •  ไม่มีFmเวลากินข้าวกับเมีCmยกับลูก
 •  แต่แอC#บไปมีความสุD#ขกับเขาคนนั้นG#
 •  ต่อมA#mาคงไม่ต้องเดา
 •  เธอกับเขCาจะทำอะไรกัFm
 •  ขึ้C#นสวรรค์ตอนฉันร้อCนรน ดังในอเวจีFm
 •  แค้A#mนฉันแค้นแฟFmนนอกใจ
 •  ผู้หญิA#mงก็ร้าย ผู้ชาFmยก็เลวอย่างนี้
 •  ความโกรC#ธความเกลียดก็คอD#ยกดดัน
 •  ให้ฉัCนทำเรื่องไม่ดีFm
 •  มีไหC#มมือปืนแถวนี้C.. ที่Fmจะรับงาน
 •  จ้างไปยิงให้ตาA#m
 •  ฉันต้องจ่าCmยมันสักกี่บาFm
 •  ไอ้นั่นหนึ่งนัD#ด นังชู้หนึ่งนัC#
 •  ที่บังอาD#จมาตีท้าG#ยครัว
 •  ไม่ลงมือเอA#mงเพราะเกรงจะเปื้อCm
 •  เลือดพวกคนชั่Fm
 •  คนช้ำมันเจ็D#บสั่งเก็บไม่Cmกลัว
 •  คนชั่D#วต้องโดG#นแบบนี้
 • Fm | D# |
 • C# | G# |
 • Fm | A#m |
 • C# | C | Fm |
 • * | ** |
 •  ในความเป็นไปC#
 •  มันทำไม่ได้D#คงทำไม่ถูFm
 •  เมื่อมองดูหน้D#าของคนเป็นลูC#
 •  ถ้าฉันติดคุD#กแล้วเขาจะอยู่กัG#บใคร
 •  ปล่อยให้มันรัCก.. รักกันจFmนตาย
 •  อยากเอาเธอก็เอาไปC#
 •  ชาตินี้ชาติไหC
 •  อย่าได้พบกันอีกเลย
 • Fm | D# |
 • C# | C |
 • Fm |


เนื้อเพลง จ้างยิงให้ตายต้องจ่ายกี่บาท พร จันทพรมันเจ็บบาดลึก เมื่อนึกถึงภาพที่มัน อุจาดตา ใยเธอกล้าทำกัน ไม่มีเวลากินข้าวกับเมียกับลูก แต่แอบไปมีความสุขกับเขาคนนั้น ต่อมาคงไม่ต้องเดา เธอกับเขาจะทำอะไรกัน ขึ้นสวรรค์ตอนฉันร้อนรน ดังในอเวจี แค้นฉันแค้นแฟนนอกใจ ผู้หญิงก็ร้าย ผู้ชายก็เลวอย่างนี้ ความโกรธความเกลียดก็คอยกดดัน ให้ฉันทำเรื่องไม่ดี มีไหมมือปืนแถวนี้ ที่จะรับงาน จ้างไปยิงให้ตาย ฉันต้องจ่ายมันสักกี่บาท ไอ้นั่นหนึ่งนัด นังชู้หนึ่งนัด ที่บังอาจมาตีท้ายครัว ไม่ลงมือเองเพราะเกรงจะเปื้อน เลือดพวกคนชั่ว คนช้ำมันเจ็บสั่งเก็บไม่กลัว คนชั่วต้องโดนแบบนี้ ในความเป็นไป มันทำไม่ได้คงทำไม่ถูก เมื่อมองดูหน้าของคนเป็นลูก ถ้าฉันติดคุกแล้วเขาจะอยู่กับใคร ปล่อยให้มันรัก รักกันจนตาย อยากเอาเธอก็เอาไป ชาตินี้ชาติไหน อย่าได้พบกันอีกเลย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: จ้างยิงให้ตายต้องจ่ายกี่บาท ศิลปิน: พร จันทพร เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองสังกัดค่าย: พอดีม่วน

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/pon-jang-ying.html