ChordKub.

คอร์ดเพลง คนตีนเหยียบตม : ต้าร์ ตจว.คนตีนเหยียบตม : ต้าร์ ตจว.
คอร์ดเพลง คนตีนเหยียบตม : ต้าร์ ตจว.


 • F G | Am |
 • F G | C |
 •  อ้ายคนตีนเหยียบตF
 •  มันคงบ่สGมได้ดมแก้มAmนาง
 •  เจ้าพุแก้มบาFง ๆ
 •  หน้าใส ๆG  อยู่ไกCลเกินฝัน
 • C G | Am G |
 • C G | F | G |
 •  เป็นคAmนปอน ๆ นอนท่ง
 •  เงินในถงส่Gงยังมีบ่หลาย
 •  ความหล่Fอกะบ่ปานได๋
 •  ผู้สาวย่างกGายบ่อยากแนมหน้า
 •  มีดีAmแต่หากินหมาน
 •  ตึกแหกางดาGงใส่เบ็ดได้ปลา
 •  ชีวิFตติดคูอยู่นา
 •  วาสนGา มีมาพอซำนี่Am
 •  กะอยากมีDmอยู่ผู้สาว
 •  พอได้มาซอEmยนึ่งข้าวเป่าไฟ
 •  ป้อนยDmายามบ่ซำบาย
 •  อยู่เคียงข้างกาEmยพอให้บ่เหงา
 •  แต่บุDmญความฮักบ่หลาย
 •  ฮักสาวคนได๋Emกะได้แต่เศร้า
 •  หัวใจอ้Fายซำเฟียงเน่า
 •  บ่มีไผ๋เอGาไปหอมดอมดม
 •  อ้ายคนตีนเหยียบตF
 •  มันคงบ่สGมได้ดมแก้Amมนาง
 •  เจ้าพุแก้มบาFง ๆ หน้าใส ๆG  อยู่ไกลเกิCนฝัน
 •  เอาหญ้าให้ควายเลี้ยงไก่Dm
 •  อยู่ท่งอยู่ไฮ่เฮ็ดได้แค่นั้Am
 •  เจ้าซำนางฟ้าเทิ่Fงสวรรค์G
 •  (คนจนต้อยต่ำแค่ฝันกะผิAmดแล้ว)
 •  เป็Dmนแค่เฟียงเน่าที่แช่ในน้ำAm
 •  แค่Dmเจ้ามาเหยียบย่ำ
 •  กะเป็นบุญหลGาย.. โอ้ย..
 • C G | Am |
 • C G | F | G |
 • * | ** | ** |
 • Am | Am |
 • Am | Am |


เนื้อเพลง คนตีนเหยียบตม ต้าร์ ตจว.อ้ายคนตีนเหยียบตม มันคงบ่สมได้ดมแก้มนาง เจ้าพุแก้มบางๆ หน้าใสๆอยู่ไกลเกินฝัน เป็นคนปอนๆนอนท่ง เงินในถงส่งยังมีบ่หลาย ความหล่อกะบ่ปานได๋ ผู้สาวย่างกายบ่อยากแนมหน้า มีดีแต่หากินหมาน ตึกแหกางดางใส่เบ็ดได้ปลา ชีวิตติดคูอยู่นา วาสนา มีมาพอซำนี่ กะอยากมีอยู่ผู้สาว พอได้มาซอยนึ่งข้าวเป่าไฟ ป้อนยายามบ่ซำบาย อยู่เคียงข้างกายพอให้บ่เหงา แต่บุญความฮักบ่หลาย ฮักสาวคนได๋กะได้แต่เศร้า หัวใจอ้ายซำเฟียงเน่า บ่มีไผ๋เอาไปหอมดอมดม อ้ายคนตีนเหยียบตม มันคงบ่สมได้ดมแก้มนาง เจ้าพุแก้มบางๆหน้าใสๆอยู่ไกลเกินฝัน เอาหญ้าให้ควายเลี้ยงไก่ อยู่ท่งอยู่ไฮ่เฮ็ดได้แค่นั้น เจ้าซำนางฟ้าเทิ่งสวรรค์ คนจนต้อยต่ำแค่ฝันกะผิดแล้ว เป็นแค่เฟียงเน่าที่แช่ในน้ำ แค่เจ้ามาเหยียบย่ำ กะเป็นบุญหลาย โอ้ย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คนตีนเหยียบตม ศิลปิน: ต้าร์ ตจว. เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษร (อินดี้)เรียบเรียง: DOO-DI STUDIO,จตุพล กองษร (อินดี้)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/08/tar-kon-teen-yeab-tom.html