ChordKub.

คอร์ดเพลง วลีคำนั้น : The Bossวลีคำนั้น : The Boss
คอร์ดเพลง วลีคำนั้น : The Boss


 • D | D |
 • G | G |
 •  แม้Dจะรักเหลือเกินก็ต้องเข้าใจC
 •  ทุGกสิ่งย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลD
 •  แต่ฉัGนไม่เคยเสียใจ
 •  ที่เคCยได้รักเธอนะ
 •  และวัAmนของการจากลาก็ได้มาถึD
 •  วาสนEmาให้เธอและฉัDนได้เจอ
 •  แค่เพีCยงเพื่อลาจากกัG
 •  เก็บความรัEmกที่เคยวาดฝัD
 •  ให้เธอจดจำC ให้เธอจดจำ
 •  ถ้อยคำของฉัD
 •  ฉันเป็นของเธอคGนเดียว
 •  ฉันจะรักเธอจD/F#นตาย
 •  แม้ว่าโลกสลาEm
 •  ฟ้าดินมลาDยไม่คลายรัCกเธอ
 •  ฉัDนจะจำแค่เรื่Gองเธอ
 •  ภาพของเธอในวัD/F#นวาน
 •  ถ้อยวลีหวาEmน ๆ
 •  ที่เธอเอ่ยมDาให้ฟัง ในคืCนนั้น
 •  ผังใจDไม่เค(G)ยลืม
 • C | C Bm |
 • Am D |
 • * | ** | *** |
 • G Bm Em | F |
 • D |
 • ** | ** |
 • C | Bm |
 • Am D | G |


เนื้อเพลง วลีคำนั้น The Bossแม้จะรักเหลือเกินก็ต้องเข้าใจ ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ฉันไม่เคยเสียใจ ที่เคยได้รักเธอนะ และวันของการจากลาก็ได้มาถึง วาสนาให้เธอและฉันได้เจอ แค่เพียงเพื่อลาจากกัน เก็บความรักที่เคยวาดฝัน ให้เธอจดจำ ให้เธอจดจำ ถ้อยคำของฉัน ฉันเป็นของเธอคนเดียว ฉันจะรักเธอจนตาย แม้ว่าโลกสลาย ฟ้าดินมลายไม่คลายรักเธอ ฉันจะจำแค่เรื่องเธอ ภาพของเธอในวันวาน ถ้อยวลีหวานๆ ที่เธอเอ่ยมาให้ฟัง ในคืนนั้น ผังใจไม่เคยลืม

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: วลีคำนั้น ศิลปิน: The Boss เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: บอส ศตวรรษสังกัดค่าย: TIG Record

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/theboss-wa-lee-none.html