ChordKub.

คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันอยากมีความรัก : Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)เธอทำให้ฉันอยากมีความรัก : Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)
คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันอยากมีความรัก : Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)


 • C Em | Am G |
 • F | G |
 •  คิCดเอาไว้ว่าอยู่คนเดียวก็ไหว
 •  ไม่ต้Amองวุ่นวายมันก็ดูGสบาย
 •  ใช้ชีFวิตไป ไม่ได้ต้องการอะไรG
 •  แล้Cวทันใดนั้นฉันก็เริ่A#มหวั่นไหว
 •  เหมืAmอนว่าหัวใจนั้นเรียกร้อG#งหาใคร
 •  ที่Cไม่ใช่ใครก็ได้Am
 •  Dmงต้องเป็นเธอเท่านั้G
 •  เพราะเธDmอเข้ามาทำให้G
 •  ฉันรัCกตัวเองในแบAmบที่มีเธออยู่Dm
 •  ไม่อยากอยู่Gคนเดียวอีกต่CอไปG
 •  เธอทำให้ฉัCนอยากมีความรัAm
 •  เธอทำให้ฉัFนอยากแบ่งปันเรื่Gองราว
 •  เธอทำให้ฉัEmนมีความหมาย
 •  และรู้สึE7กปลอดภัยอบอุ่Amน.. หัวใจA7
 •  อยากมีเธอไปDm อยากมีเธอไป
 •  อยากรักษาไว้Gให้นานเท่านาน
 • C | G |
 •  ดีCใจที่มีเธออยู่ข้าA#ง ๆ กัน
 •  คอAmยเป็นกำลังใจที่ดีG#ให้ฉัน
 •  เธCอทำให้ฉันเข้าใจAm
 •  ว่ามีคDmนสำคัญดีแค่ไหG
 • * | ** |
 •   Am  การที่ได้Gพบเธอ
 •     เหมือนเจFอของขวัญพิเศG
 •   Am  เพียงแค่ได้Gใกล้เธอ
 •     ก็เติมเต็D7มพลังให้ใจฉัน
 •   Am  และฉันจะทำใEห้เธอนั้นรู้สึกAm
 •     เป็นคนโชคดีD7
 •     จะดูแลFทั้งหมดใจของเธอนี้
 •     จะเป็นควาGมรักดี ๆ ให้เธอ
 • ** |
 • C | F |


เนื้อเพลง เธอทำให้ฉันอยากมีความรัก (Dear You) Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)คิดเอาไว้ว่าอยู่คนเดียวก็ไหว ไม่ต้องวุ่นวายมันก็ดูสบาย ใช้ชีวิตไป ไม่ได้ต้องการอะไร แล้วทันใดนั้นฉันก็เริ่มหวั่นไหว เหมือนว่าหัวใจนั้นเรียกร้องหาใคร ที่ไม่ใช่ใครก็ได้ คงต้องเป็นเธอเท่านั้น เพราะเธอเข้ามาทำให้ ฉันรักตัวเองในแบบที่มีเธออยู่ ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไป เธอทำให้ฉันอยากมีความรัก เธอทำให้ฉันอยากแบ่งปันเรื่องราว เธอทำให้ฉันมีความหมาย และรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น หัวใจ อยากมีเธอไป อยากมีเธอไป อยากรักษาไว้ให้นานเท่านาน ดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆกัน คอยเป็นกำลังใจที่ดีให้ฉัน เธอทำให้ฉันเข้าใจ ว่ามีคนสำคัญดีแค่ไหน การที่ได้พบเธอ เหมือนเจอของขวัญพิเศษ เพียงแค่ได้ใกล้เธอ ก็เติมเต็มพลังให้ใจฉัน และฉันจะทำให้เธอนั้นรู้สึก เป็นคนโชคดี จะดูแลทั้งหมดใจของเธอนี้ จะเป็นความรักดีๆให้เธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เธอทำให้ฉันอยากมีความรัก (Dear You) ศิลปิน: แพง พัทธนันท์ เนื้อร้อง/ทำนอง: Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)เรียบเรียง: Mek Machinaสังกัดค่าย: Gene Lab

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/pang-pattanan-dear-you.html