ChordKub.

คอร์ดเพลง ของตาย : PARATA (ภารต้า)ของตาย : PARATA (ภารต้า)
คอร์ดเพลง ของตาย : PARATA (ภารต้า)


 • G#m | F# |
 • E | F# |
 • G#m | F# |
 • E | F# |
 •  ฉัBนเป็นเหมือนของตาย
 •  ให้เธอทำร้าEยทุกวินาที
 •  ในวันนี้ตัG#mวฉันรู้ดี
 •  เธอคงมีเหตุผF#ลมากมาย
 •  ถ้Bาเธอต้องการไป
 •  เศษความสงสEารพอเหลืออยู่ไหม
 •  บอกฉัG#mนให้ฉันมั่นใจ
 •  ว่าเธอนั้F#นมีใคร
 •  หมG#mดชีวิตฉันมีให้เธF#อคนเดียว
 •  แต่หัEวใจทนเจ็บไม่ไหF#
 •  บอBกฉันได้ไหมเธอคิดอะไรF#
 •  บอกฉันได้ไหมว่าเธอมีใคG#m
 •  ตลอดที่เราคบกัน
 •  แต่ฉัEนไม่รู้อะไรF#
 •  อย่Bาหลอกให้รักให้ฉันดีใจF#
 •  อย่าหลอกให้ฉันต้องทนฝืนใจG#m
 •  มันเจ็บรู้ไหม
 •  แค่ฉันหลEอกตัวเอง
 •  แค่นี้ก็F#เจ็บมากพอ
 • B F# |
 •  ฉัBนมองสายตาเธอ
 •  แค่คำว่ารัEกมันคงไม่พอ
 •  แต่อยากขG#mอให้เธอเห็นใจ
 •  ช่วยปล่อยฉัF#นได้ไหม
 • * | ** |
 • B | F# |
 • G#m | E F# |
 • B | F# |
 • G#m | E F# |
 • ** | ** |
 • B | B |


เนื้อเพลง ของตาย PARATA (ภารต้า)ฉันเป็นเหมือนของตาย ให้เธอทำร้ายทุกวินาที ในวันนี้ตัวฉันรู้ดี เธอคงมีเหตุผลมากมาย ถ้าเธอต้องการไป เศษความสงสารพอเหลืออยู่ไหม บอกฉันให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอนั้นมีใคร หมดชีวิตฉันมีให้เธอคนเดียว แต่หัวใจทนเจ็บไม่ไหว บอกฉันได้ไหมเธอคิดอะไร บอกฉันได้ไหมว่าเธอมีใคร ตลอดที่เราคบกัน แต่ฉันไม่รู้อะไร อย่าหลอกให้รักให้ฉันดีใจ อย่าหลอกให้ฉันต้องทนฝืนใจ มันเจ็บรู้ไหม แค่ฉันหลอกตัวเอง แค่นี้ก็เจ็บมากพอ ฉันมองสายตาเธอ แค่คำว่ารักมันคงไม่พอ แต่อยากขอให้เธอเห็นใจ ช่วยปล่อยฉันได้ไหม

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ของตาย ศิลปิน: PARATA เนื้อร้อง/ทำนอง: วรวุฒิ เคลื่อนวงษ์ (Wut Parata)เรียบเรียง: ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่อง (Toons Parata)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/parata-kong-tai.html