ChordKub.

คอร์ดเพลง ลานรักลั่นทม : หนู มิเตอร์ลานรักลั่นทม : หนู มิเตอร์
คอร์ดเพลง ลานรักลั่นทม : หนู มิเตอร์


 • F | Dm |
 • Gm | C |
 • F A#m | F |
 •  หอมเอยหอมดCอกลั่Fนทม
 •  กลิ่นลอยตามDmลม เคล้ากลิ่นเส้นCผมของนFาง
 •  กลิ่นหอมละมDmุน..เหมือนดังกลิ่นกรุ่นสCองปรFาง
 •  แม้นได้แA#นบแอบเนื้อของGmนาง
 •  ใครบ้างจะทDmนอยู่ไหว.. C 
 •  หอมเอยหอมกลิ่นเกลF้านาง
 •  ไม่เคยจืดจDmาง หอมไม่ลารC้างหัวFใจ
 •  ดอกหอมลั่นDmทม น้องแซมเสียบCผมวิไF
 •  น้องปลดใหA#้มอบแทนหัวGmใจ
 •  ว่าเราเคยไดC้รักกFัน
 • Gmลาน..รAmัก..สลักหัDmวใจ
 •  ลั่นCทมเอนก้านกิ่งไFหว
 •  หลบสายลมไลDm่ จูบพัFลวัน
 •  ช่างเหมือนแก้มสFาว
 •  เจ้าหลบแก้มขCาว หนีจูบไม่ทFัน
 •  สองแกDm้มเจ้านัF้น..แดงระเรืDm่อเจือสGmีชมพู.C.
 •  หอมเอยหอมกลิ่นแก้Fมนวล
 •  กลิ่นยังอบอDmวล ย้อนสายลมหCวน ชื่Fนชู
 •  ลั่นทมหอมDmมา เหมือนเจอหน้าตาโCฉมตรF
 •  คิดถึงนA#้องแก้มสีชมพGm
 •  ณ ลานแอบชูC้..ลั่นFทม..
 • Gm Am | Dm C |
 • F Dm | F |
 • F C | F Dm |
 • F Dm | Gm | C |
 • * |
 • A#m | F |


เนื้อเพลง ลานรักลั่นทม หนู มิเตอร์หอมเอยหอมดอกลั่นทม กลิ่นลอยตามลม เคล้ากลิ่นเส้นผมของนาง กลิ่นหอมละมุนเหมือนดังกลิ่นกรุ่นสองปราง แม้นได้แนบแอบเนื้อของนาง ใครบ้างจะทนอยู่ไหว หอมเอยหอมกลิ่นเกล้านาง ไม่เคยจืดจาง หอมไม่ลาร้างหัวใจ ดอกหอมลั่นทม น้องแซมเสียบผมวิไล น้องปลดให้มอบแทนหัวใจ ว่าเราเคยได้รักกัน ลานรักสลักหัวใจ ลั่นทมเอนก้านกิ่งไหว หลบสายลมไล่ จูบพัลวัน ช่างเหมือนแก้มสาว เจ้าหลบแก้มขาว หนีจูบไม่ทัน สองแก้มเจ้านั้นแดงระเรื่อเจือสีชมพู หอมเอยหอมกลิ่นแก้มนวล กลิ่นยังอบอวล ย้อนสายลมหวน ชื่นชู ลั่นทมหอมมา เหมือนเจอหน้าตาโฉมตรู คิดถึงน้องแก้มสีชมพู ณ ลานแอบชู้ลั่นทม

ข้อมูลลิขสิทธิ์คอร์ดเพลง: ลานรักลั่นทมศิลปิน: หนู มิเตอร์เนื้อร้อง/ทำนอง: รังสี ทัศนพยัคฆ์เรียบเรียง: สร่างศัลย์ เรืองศรีสังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/08/noo-meter-lan-rak-lan-tom.html