ChordKub.

คอร์ดเพลง ข้ามเวลา : Violette Wautier (วี วิโอเลต)ข้ามเวลา : Violette Wautier (วี วิโอเลต)
คอร์ดเพลง ข้ามเวลา : Violette Wautier (วี วิโอเลต)


 • C | Em |
 • Am | Gm C |
 • F | Em |
 • Dm | G |
 • G | C |
 • G# G |
 •  เธอคือสายธารที่ใจใฝ่Fหา
 •  ชืFm่นใจหนักหนาที่ได้มาพEmานพบเธอ
 •  เหมA7ือนเจอความรักที่ฉันไม่เDmคยได้เจอ
 •  A#ักเธอเสGมอดวงใC Gจ..
 •  เธอคือสายลมที่คอยโอบล้Fอม
 •  ใหFm้คน ๆ นี้ไม่ต้องเปลี่ยวเหEmงาหัวใจ
 •  รู้A7ไหมว่าฉันรอเธอมานDmานแค่ไหน
 •  ครึA#่งใจที่ฉGันรออยูC G่..
 •  ฉันข้Cามเวลาเพื่อมาพบเจอ
 •  ข้Emามเวลาเพื่อมารักกัน
 •  ข้Amามคืนวันที่มี แต่ขวากหGmนามมาเพื่อเCธอ
 •  ขอบคFุณที่รอฉันอยู่ จะนEmานแค่ไหนก็เจอ
 •  ขอบคDmุณในสิ่งที่เธอ มอบให้กGัน
 •  ฉันข้Cามเวลาเพื่อมาพบเจอ
 •  ข้Emามเวลาเพื่อมารักกัน
 •  ข้Amามคืนวันที่แสนจะเหน็บหนGmาวหัวใจC 
 •  ขอบคFุณที่รอฉันอยู่ เฝ้าดEmูแลกันไม่คลาย
 •  ขอบคDmุณที่ทำให้ฉันได้เขG้าใจ
 •  ว่าความรักแท้นั้นมีจริง
 • C | G# G |
 •  คือพรหมลิขิตชักนำใช่ไFหม
 •  ใหFm้เราทั้งสองได้มาเจอกEmันและกัน
 •  เหมA7ือนเป็นความรักที่มีแค่เพDmียงในฝัน
 •  A#ันอัศจGรรย์หัวใCจ.G.
 • * | ** |
 • G# | A# |
 • Gm | Cm |
 • G# | A# |
 • G | G |
 • * | ** |
 • C | G# G |
 • C |


เนื้อเพลง ข้ามเวลา (Ost.พรหมลิขิต) Violette Wautier (วี วิโอเลต)เธอคือสายธารที่ใจใฝ่หา ชื่นใจหนักหนาที่ได้มาพานพบเธอ เหมือนเจอความรักที่ฉันไม่เคยได้เจอ รักเธอเสมอดวงใจ เธอคือสายลมที่คอยโอบล้อม ให้คนๆนี้ไม่ต้องเปลี่ยวเหงาหัวใจ รู้ไหมว่าฉันรอเธอมานานแค่ไหน ครึ่งใจที่ฉันรออยู่ ฉันข้ามเวลาเพื่อมาพบเจอ ข้ามเวลาเพื่อมารักกัน ข้ามคืนวันที่มี แต่ขวากหนามมาเพื่อเธอ ขอบคุณที่รอฉันอยู่ จะนานแค่ไหนก็เจอ ขอบคุณในสิ่งที่เธอ มอบให้กัน ฉันข้ามเวลาเพื่อมาพบเจอ ข้ามเวลาเพื่อมารักกัน ข้ามคืนวันที่แสนจะเหน็บหนาวหัวใจ ขอบคุณที่รอฉันอยู่ เฝ้าดูแลกันไม่คลาย ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจ ว่าความรักแท้นั้นมีจริง คือพรหมลิขิตชักนำใช่ไหม ให้เราทั้งสองได้มาเจอกันและกัน เหมือนเป็นความรักที่มีแค่เพียงในฝัน ฉันอัศจรรย์หัวใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์คอร์ดเพลง: ข้ามเวลา (Ost.พรหมลิขิต)ศิลปิน: Violette Wautier

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/violette-wautier-kam-way-la.html