ChordKub.

คอร์ดเพลง ขวัญใจกระบะแต่ง : เชน มะยมขวัญใจกระบะแต่ง : เชน มะยม
คอร์ดเพลง ขวัญใจกระบะแต่ง : เชน มะยม


 • A | A |
 • D | E |
 • C#m | F#m |
 • D | E |
 • A | E |
 •  อย่าเพิ่งเสAียอารมณ์เลยF#mนะคนงาม
 •  อย่าเพิ่งคDิดว่าฉันนั้นไมE่สนใจ
 •  ที่แต่งAรถแต่งรา ชอบบF#m้าอะไหล่
 •  อยากให้น้Dองเข้าใจ ของมEันต้องมี
 •  อย่าเพิ่งคAิดว่าฉันนั้นจะมF#mีใครอื่น
 •  ถึงแต่งDรถแต่ไม่เคยลืมบอกรEักคนดี
 •  จะโบแตA่งเพลารอยวัดบF#mูสดิ๊ฟฟี่
 •  ก็ไม่เDคยบอกใช้ให้พีE่..มีใครมาแทAนเธอ..
 •  รถกะรDัก เมียกะข้Eอง
 •  อยากให้นC#m้องนั้นจงเข้าF#mใจ
 •  เครื่องยนต์แDรง ต้องการอะไEหล่
 •  เหมือนใจต้องกาAรเธอ
 •  ไม่ได้รัDกรถมากหวาเมEีย
 •  แต่พวงมาลัAยคันเกE/G#ียร์มันตF#m้องซื้อ
 •  ให้มันสุดเบDอร์.. เหมือนรักเธอสEุดใจ
 •  รถแรง แต่งซิD่ง ไม่เคยทิ้งขวัญEใจ
 •  ถึงแต่งC#mรถแต่ก็รักเธอรูF#m้หม้าย
 •  อยากให้เDธอได้นั่งรถใEหม่ ไปไหนก็ไAปกัน..
 •  อาจจะดDูเปลืองตังค์ในบEางที
 •  แต่เบาะซ้Aายนี้E/G#ให้เธอเทF#m่านั้น
 •  อย่าเพิ่งนDอยด์งอน คิดน้อยใEจกัน
 •  รักแต่เDธอคนเดียวเท่านัE้น ขวัญใจกระบAะแต่ง
 • D | E |
 • C#m | F#m |
 • D | E |
 • A | A |
 • * | ** | *** | *** |
 • D | E |
 • C#m | F#m |
 • D | E |
 • A | E |
 • A |


เนื้อเพลง ขวัญใจกระบะแต่ง เชน มะยมอย่าเพิ่งเสียอารมณ์เลยนะคนงาม อย่าเพิ่งคิดว่าฉันนั้นไม่สนใจ ที่แต่งรถแต่งรา ชอบบ้าอะไหล่ อยากให้น้องเข้าใจ ของมันต้องมี อย่าเพิ่งคิดว่าฉันนั้นจะมีใครอื่น ถึงแต่งรถแต่ไม่เคยลืมบอกรักคนดี จะโบแต่งเพลารอยวัดบูสดิ๊ฟฟี่ ก็ไม่เคยบอกใช้ให้พี่มีใครมาแทนเธอ รถกะรัก เมียกะข้อง อยากให้น้องนั้นจงเข้าใจ เครื่องยนต์แรง ต้องการอะไหล่ เหมือนใจต้องการเธอ ไม่ได้รักรถมากหวาเมีย แต่พวงมาลัยคันเกียร์มันต้องซื้อ ให้มันสุดเบอร์ เหมือนรักเธอสุดใจ รถแรง แต่งซิ่ง ไม่เคยทิ้งขวัญใจ ถึงแต่งรถแต่ก็รักเธอรู้หม้าย อยากให้เธอได้นั่งรถใหม่ ไปไหนก็ไปกัน อาจจะดูเปลืองตังค์ในบางที แต่เบาะซ้ายนี้ให้เธอเท่านั้น อย่าเพิ่งนอยด์งอน คิดน้อยใจกัน รักแต่เธอคนเดียวเท่านั้น ขวัญใจกระบะแต่ง

ข้อมูลลิขสิทธิ์คอร์ดเพลง: ขวัญใจกระบะแต่งศิลปิน: เชน มะยมเนื้อร้อง/ทำนอง: บังซัก ก้าวร้าวเรียบเรียง: BASSY STUDIO (นฤเบศร์ โส๊ะหมีน)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/chen-quan-jai-kra-ba-tang.html