ChordKub.

คอร์ดเพลง ถอนใจ : หนุ่ม แสงจันทร์ถอนใจ : หนุ่ม แสงจันทร์
คอร์ดเพลง ถอนใจ : หนุ่ม แสงจันทร์


 •  ขอเหล้าเพียว Gๆ ให้เฮาแนเสีD่ยว เผื่อสิลืมเEmขา
 •  ขอเหล้ามDาลบความทรงจCำเก่า ๆ ..
 •  ที่มัDนยังค้างในใGจ..
 • Em | D |
 • C | D |
 •  Emืนจ้องหน้าเจ้าของ..ในโอ่Dงน้ำข้างฮั้ว
 •  C่าบักคนชั่ว..มีเขDาเทิงหัวบ่หนอ
 •  สมEmองยังบ่จำ ถืกเขาหย่Dำบ่เจ็บสั่นบ่
 •  ยังเอาใCจให้เขาล้Dอเล่น คักน้Emอเฮา
 •  ฮูAm้ว่าเขาเบิดใจ เฮ็ดดีส่ำใดBm๋ เขาบEm่เห็นค่า
 •  กลAmืนกินน้ำตา กอEmดเจ้าของฮ้องไห้
 •  เจAm็บกะฮู้อยู่ แต่ถอนใEmจออกมาบ่ได้
 •  รินเหลC้าใส่แก้วใส ๆ ให้ลอDงตัดใจจักเทื่อ..
 •  ขอเหล้าเพียว Gๆ ..
 •  ให้เฮาแนเสีD่ยว เผื่อสิลืมเEmขา
 •  ขอเหล้าDมาลบความทรงจำCเก่า ๆ ..
 •  ที่มDันยังค้างในใจ
 •  บ่ต้องโซGดา เอาน้ำDตาใส่แทนกะEmได้
 •  ให้ลืมDคนที่ทิ้งเฮCาไป
 •  Dอได้บ่สหาย (จักแกG้วแหน่เพื่อน) (D) 
 • G | Em |
 • C | D |
 • G | Bm |
 • C | D |
 • * | ** | ** |
 • Amขอได้บ่สหDาย..
 •  จักเGมาแหน่เพื่อน


เนื้อเพลง ถอนใจ หนุ่ม แสงจันทร์ขอเหล้าเพียวๆให้เฮาแนเสี่ยว เผื่อสิลืมเขา ขอเหล้ามาลบความทรงจำเก่าๆ ที่มันยังค้างในใจ ยืนจ้องหน้าเจ้าของในโอ่งน้ำข้างฮั้ว ว่าบักคนชั่วมีเขาเทิงหัวบ่หนอ สมองยังบ่จำ ถืกเขาหย่ำบ่เจ็บสั่นบ่ ยังเอาใจให้เขาล้อเล่น คักน้อเฮา ฮู้ว่าเขาเบิดใจ เฮ็ดดีส่ำใด๋ เขาบ่เห็นค่า กลืนกินน้ำตา กอดเจ้าของฮ้องไห้ เจ็บกะฮู้อยู่ แต่ถอนใจออกมาบ่ได้ รินเหล้าใส่แก้วใสๆให้ลองตัดใจจักเทื่อ ขอเหล้าเพียวๆ ให้เฮาแนเสี่ยว เผื่อสิลืมเขา ขอเหล้ามาลบความทรงจำเก่าๆ ที่มันยังค้างในใจ บ่ต้องโซดา เอาน้ำตาใส่แทนกะได้ ให้ลืมคนที่ทิ้งเฮาไป ขอได้บ่สหาย จักแก้วแหน่เพื่อน ขอได้บ่สหาย จักเมาแหน่เพื่อน

ข้อมูลลิขสิทธิ์คอร์ดเพลง: ถอนใจศิลปิน: หนุ่ม แสงจันทร์เนื้อร้อง/ทำนอง: ขวัญ ขวัญมงคล,เป๊ก ชรินทร์เรียบเรียง: เอ็ม สตูดิโอ

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/num-ton-jai.html