ChordKub.

คอร์ดเพลง ฉันคือนักสะสมความเศร้า : เรนิษรา (reinizra)ฉันคือนักสะสมความเศร้า : เรนิษรา (reinizra)
คอร์ดเพลง ฉันคือนักสะสมความเศร้า : เรนิษรา (reinizra)


 • G | D |
 • C | Cm |
 • G | D |
 • C | Cm |
 •  Gงมีแต่ตัวDฉันที่แตกสลCาย
 •  เป็นผู้โชคCmร้ายให้ต้องผิดหGวัง
 •  พยายามให้ใDจใครไปกี่คCรั้ง
 •  ต้องอยู่ลำCmพังดังโชคชะAmตา
 •  เมื่อที่ฉันรักใคร ฉันCต้องเป็นคนเสียใD
 •  เราพยายามแค่ไGหน.. ก็มีแต่เราใช่ไหมที่Dรู้..
 •  แตกสลายกี่ครั้งก็ยังต้องทEmนอยู่..
 •  เพื่อกอบกู้เศษหัวCmใจฉันไDว้
 •  ยังคงเป็นฉันใช่ไGหม..
 •  นักสะสมความเศร้าที่เขาบอกไDว้..
 •  ยังต้องเหงา ไม่ว่าฤดูกาลไEmหน..
 •  เพราะพยายามแค่ไCหน..
 •  ก็Dมีแต่เราใช่ไหมที่รู้
 • G | D |
 • C | Cm |
 • G | D |
 • C | Cm |
 •   G;  แสงอาทิตย์ยามเDช้าสะท้อนลงCมา
 •     ไม่อาจเยียวCmยาความมืดในใจGฉัน
 •     เมื่อพยายามขอพDรใดจากดวงจัCนทร์
 •     ยังต้องผิดหCmวังดังโชคชะAmตา
 •     เมื่อไรที่ฉันรักใคร ฉันต้Cองเป็นคนเสียใD
 • * | ** |
 • G | G7 |
 •   Am;  ฉันภาวนา..กับฟ้าดวงดาวที่แสนไCกล
 •     ถ้าฉันรักใคร ให้Cmฉันไม่ต้องเสียAmใจ
 •     เมื่อไรที่ฉันรักใคร ฉันต้Cองเป็นคนเสียใD
 • * |
 •  ยังคงเป็นฉันใช่ไGหม..
 •  นักสะสมความเศร้าที่เขาบอกไDว้..
 •  ยังต้องเหงาไม่ว่าฤดูกาลไEmหน..
 •  หรือเพราะว่าฉันลืมไCป..
 •  คนที่ใDช่นั้นไม่ต้องพยาGยาม


เนื้อเพลง ฉันคือนักสะสมความเศร้า เรนิษราคงมีแต่ตัวฉันที่แตกสลาย เป็นผู้โชคร้ายให้ต้องผิดหวัง พยายามให้ใจใครไปกี่ครั้ง ต้องอยู่ลำพังดังโชคชะตา เมื่อที่ฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนเสียใจ เราพยายามแค่ไหน ก็มีแต่เราใช่ไหมที่รู้ แตกสลายกี่ครั้งก็ยังต้องทนอยู่ เพื่อกอบกู้เศษหัวใจฉันไว้ ยังคงเป็นฉันใช่ไหม นักสะสมความเศร้าที่เขาบอกไว้ ยังต้องเหงา ไม่ว่าฤดูกาลไหน เพราะพยายามแค่ไหน ก็มีแต่เราใช่ไหมที่รู้ แสงอาทิตย์ยามเช้าสะท้อนลงมา ไม่อาจเยียวยาความมืดในใจฉัน เมื่อพยายามขอพรใดจากดวงจันทร์ ยังต้องผิดหวังดังโชคชะตา เมื่อไรที่ฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนเสียใจ ฉันภาวนากับฟ้าดวงดาวที่แสนไกล ถ้าฉันรักใคร ให้ฉันไม่ต้องเสียใจ เมื่อไรที่ฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนเสียใจ ยังคงเป็นฉันใช่ไหม นักสะสมความเศร้าที่เขาบอกไว้ ยังต้องเหงาไม่ว่าฤดูกาลไหน หรือเพราะว่าฉันลืมไป คนที่ใช่นั้นไม่ต้องพยายาม

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ฉันคือนักสะสมความเศร้า ศิลปิน: เรนิษรา เนื้อร้อง: ชยพล ล้วนเส้ง,เรนิษรา ลีประโคนทำนอง/เรียบเรียง: ชยพล ล้วนเส้ง

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/01/chun-ku-nug-sa-som-quam-sao.html