ChordKub.

คอร์ดเพลง ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลง : น้ำ กชพรไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลง : น้ำ กชพร
คอร์ดเพลง ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลง : น้ำ กชพร


 • Am | Em |
 • F G | C |
 • Am | Em |
 • F G | C | G |
 •  ไม่ต้องอCวดว่าตัวเองดีแค่ไAmหน
 •  ไม่ต้องFยอตัวเองว่าสุดยGอด
 •  ไม่ทำหCรอยเกินเพื่อน
 •  ไม่ทำเฒ่Amาเรื่องใคร
 •  อยู่เบิร์ด Fๆ บาย ๆ ประสาเGรา
 •  ใครอิใCส่ทองแผ่นเท่าAmใด
 •  ใครไม่ใFส่ก็อย่า ไปว่าเGขา
 •  ใครอีเCขรถเก๋ง เขซาเAmล้งก็เรื่องของเขา
 •  ความชอบเFราความชอบเGขา
 •  ไม่เหมือนC | Gกัน..
 •  เพราะชีAmวิตคนเรา..หนึ่งชีEmวิตเท่ากัน
 •  อาจจะต่Fางแค่ตGรงวาสCนา
 •  ถ้ามัวแต่Amรักโลภ โกรธหEmลงคงไร้ค่า
 •  ทิ้งเรื่องFทุกข์
 •  แล้วมองความสุGขให้มากC | Gกว่า..
 •  ไม่มีใAmครใหญ่ไปกว่าโลง
 •  ไม่มีใEmครไม่ตายหรอกหนา
 •  อยู่เฉย Fๆ ดีหGวา อย่าเที่ยวไปCหาเรื่องใคร
 •  รวยแค่ไAmหน หรือจนแค่ตาย
 •  แต่สุดท้Emายก็ตายเหมือนกัน
 •  ความจริงFนั้นสุดท้าย
 •  เหลือแGค่ความดีเCลว..
 • G |
 •  ใครอีCรักใคร อีเลิกกันนั่น มันมีเหAmตุผล
 •  แต่บางFคนไม่จำเป็นต้องแหลงไGหร
 •  เรื่องบางเCรื่องไม่จำต้องรู้
 •  เรื่องที่Amรู้คือตัวเองหม้าย
 •  จำเอาไFว้
 •  รู้จักตัวเGองมากเท่าไรก็ยิ่Cงดี..   G;
 • Am | Em |
 • F G | C |
 • Am | Em |
 • F G | C | G |
 • * | ** | ** |
 •  ความจริงFนั้นสุดท้าย
 •  เหลือแGค่ความดีเCลว..
 •  ไม่มีใDmคร.. เย้.. เGห้..
 •  ใหญ่ไปกว่าโลง..
 • Am | Em |
 • F G | C G |
 • C |


เนื้อเพลง ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลง น้ำ กชพรไม่ต้องอวดว่าตัวเองดีแค่ไหน ไม่ต้องยอตัวเองว่าสุดยอด ไม่ทำหรอยเกินเพื่อน ไม่ทำเฒ่าเรื่องใคร อยู่เบิร์ดๆบายๆประสาเรา ใครอิใส่ทองแผ่นเท่าใด ใครไม่ใส่ก็อย่า ไปว่าเขา ใครอีเขรถเก๋ง เขซาเล้งก็เรื่องของเขา ความชอบเราความชอบเขา ไม่เหมือนกัน เพราะชีวิตคนเราหนึ่งชีวิตเท่ากัน อาจจะต่างแค่ตรงวาสนา ถ้ามัวแต่รักโลภ โกรธหลงคงไร้ค่า ทิ้งเรื่องทุกข์ แล้วมองความสุขให้มากกว่า ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลง ไม่มีใครไม่ตายหรอกหนา อยู่เฉยๆดีหวา อย่าเที่ยวไปหาเรื่องใคร รวยแค่ไหน หรือจนแค่ตาย แต่สุดท้ายก็ตายเหมือนกัน ความจริงนั้นสุดท้าย เหลือแค่ความดีเลว ใครอีรักใคร อีเลิกกันนั่น มันมีเหตุผล แต่บางคนไม่จำเป็นต้องแหลงไหร เรื่องบางเรื่องไม่จำต้องรู้ เรื่องที่รู้คือตัวเองหม้าย จำเอาไว้ รู้จักตัวเองมากเท่าไรก็ยิ่งดี ความจริงนั้นสุดท้าย เหลือแค่ความดีเลว ไม่มีใคร เย้ เห้ ใหญ่ไปกว่าโลง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลง ศิลปิน: น้ำ กชพร เนื้อร้อง/ทำนอง: ปีใหม่ ไหทองคำเรียบเรียง: ต้น สติสังกัดค่าย: กชพรมิวสิค

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/num-mai-me-krai-yai.html