ChordKub.

คอร์ดเพลง อย่าพูดเลย : RAPTOR (แร็พเตอร์) (จอนนี่ อันวา, หลุยส์ สก๊อต)อย่าพูดเลย : RAPTOR (แร็พเตอร์) (จอนนี่ อันวา, หลุยส์ สก๊อต)
คอร์ดเพลง อย่าพูดเลย : RAPTOR (แร็พเตอร์) (จอนนี่ อันวา, หลุยส์ สก๊อต)


 • F | Gm |
 • F | Gm |
 • F   ฉันรู้แล้วว่าไมGm่มีหวัง
 • F   เมื่อเธอพบใครทีGm่ดีกว่า
 • F   ไม่ใช่ฉันที่เธอมGmองหา
 •     แต่เป็นเFขา..ทั้งGmใจ..
 • F   ฉันก็พร้อมที่จะยGmอมแพ้
 • F   แค่อย่าซ้ำเติมใหGm้มากมาย
 • F   รู้ว่าเขาช่างมีคGmวามหมาย
 •     ก็ดีแลF้ว แต่จะCมาพูดถึงเขาทำไม
 • F   อย่าบอกว่าเธอรGmักคนอื่นเลย
 • A#   อย่าบอกว่าเธอเห็Cนเขาดีมากเท่าไร
 • F   ได้โปรดอย่ามาย้Gmำว่าเธอมีใจA# 
 • C   กลัวมันจะร้องไห้ออกF | Gmมา..
 • F   อย่าพูดเGmลย.. ได้ไF | Gmหม..
 •     ให้ฉันได้ทำใF | Gm
 • F   ขอได้ไหมไม่เอ่ยคGmำนั้น
 • F   เก็บเอาไว้เลยเพืGm่อคนอื่น
 • F   ฉันไม่ขอฟังอย่างทGmนฝืน
 •     ไม่อยากรูF้ ไม่อยาA#กเห็น
 •     อยากหนCีเพื่อทำใจ
 • * | ** |
 • F | Gm |
 • F | Gm |


เนื้อเพลง อย่าพูดเลย RAPTOR (แร็พเตอร์) (จอนนี่ อันวา, หลุยส์ สก๊อต)ฉันรู้แล้วว่าไม่มีหวัง เมื่อเธอพบใครที่ดีกว่า ไม่ใช่ฉันที่เธอมองหา แต่เป็นเขาทั้งใจ ฉันก็พร้อมที่จะยอมแพ้ แค่อย่าซ้ำเติมให้มากมาย รู้ว่าเขาช่างมีความหมาย ก็ดีแล้ว แต่จะมาพูดถึงเขาทำไม อย่าบอกว่าเธอรักคนอื่นเลย อย่าบอกว่าเธอเห็นเขาดีมากเท่าไร ได้โปรดอย่ามาย้ำว่าเธอมีใจ กลัวมันจะร้องไห้ออกมา อย่าพูดเลย ได้ไหม ให้ฉันได้ทำใจ ขอได้ไหมไม่เอ่ยคำนั้น เก็บเอาไว้เลยเพื่อคนอื่น ฉันไม่ขอฟังอย่างทนฝืน ไม่อยากรู้ ไม่อยากเห็น อยากหนีเพื่อทำใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์คอร์ดเพลง: อย่าพูดเลย ศิลปิน: Raptor,จอนนี่ อันวา,หลุยส์ สก๊อตเนื้อร้อง: เชษฐา ยารสเอกทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง: จิตติพล บัวเนียมสังกัดค่าย: RS

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/raptor-ya-pood-loei.html