ChordKub.

คอร์ดเพลง อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร : เรนิษรา (reinizra)อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร : เรนิษรา (reinizra)
คอร์ดเพลง อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร : เรนิษรา (reinizra)


 • G Em | C | D |
 • G Em | C D |
 •     อย่าฝGากหัวใจเธอไEmว้..
 •   C;  อย่าเอาให้ใDครเลย
 •     ถ้าเGราไม่ได้เข้าEmใจ..
 •   C;  ข้างในของเธDอเลย
 •     เธอไม่ตGายถ้าเขาไม่Emรัก
 •   C;  เธอไม่ใช่ที่Dพักของใคร
 •     ไม่ต้องGฝืนถ้าใจไม่ไEmหว..
 •   C;  ไม่ต้องรักใDครกว่าตัวเอง
 • G Em | G7 |
 •  หากเขาจะCรัก
 •  เธอเป็นแบบไDหน เขาก็จBm Emะรัก..
 •  อย่าเปลี่ยนอะไC
 •  แค่เขาไม่ใDห้หัวใจของG G7เขา
 •  แม้รักเขาแค่ไCหนคนมันไม่ใDช่
 •  ทุ่มเBmทไปก็เท่าEmนั้น
 •  เจ็บแล้วCจำไหม.. ว่าอย่าฝากหัวDใจ..
 •  เอาไว้ที่เขา
 • G Em | C D |
 • G Em | C D |
 •     เพราะเGธอมอบใจเอาไEmว้..
 •   C;  ให้เขาวันแรDกเจอ
 •     แต่ไGม่มีใครใส่Emใจ..
 •   C;  ดูแลหัวใDจเธอ
 •     เธอแทบตGายเมื่อเขาไม่Emรัก..
 •   C;  ลืมว่าใจนั้Dนของใคร
 •     พอเธอGฝืน กลับยืนไม่ไEmหว..
 •   C;  สัญญาไม่รัDกใครอีกเลย
 • G Em | G7 |
 • * |
 • G Em | C D |
 • G Em | C D |
 • G Em | C D |
 • G |


เนื้อเพลง อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร เรนิษรา (Reinizra)อย่าฝากหัวใจเธอไว้ อย่าเอาให้ใครเลย ถ้าเราไม่ได้เข้าใจ ข้างในของเธอเลย เธอไม่ตายถ้าเขาไม่รัก เธอไม่ใช่ที่พักของใคร ไม่ต้องฝืนถ้าใจไม่ไหว ไม่ต้องรักใครกว่าตัวเอง หากเขาจะรัก เธอเป็นแบบไหน เขาก็จะรัก อย่าเปลี่ยนอะไร แค่เขาไม่ให้หัวใจของเขา แม้รักเขาแค่ไหนคนมันไม่ใช่ ทุ่มเทไปก็เท่านั้น เจ็บแล้วจำไหม ว่าอย่าฝากหัวใจ เอาไว้ที่เขา เพราะเธอมอบใจเอาไว้ ให้เขาวันแรกเจอ แต่ไม่มีใครใส่ใจ ดูแลหัวใจเธอ เธอแทบตายเมื่อเขาไม่รัก ลืมว่าใจนั้นของใคร พอเธอฝืน กลับยืนไม่ไหว สัญญาไม่รักใครอีกเลย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร ศิลปิน: เรนิษรา เนื้อร้อง: ชยพล ล้วนเส้ง,เรนิษรา ลีประโคนทำนอง/เรียบเรียง: ชยพล ล้วนเส้ง

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/reinizra-ya-fak-hau-jai.html