ChordKub.

คอร์ดเพลง ดูนางให้ดูเสื้อ : วิด ไฮเปอร์ อาร์สยามดูนางให้ดูเสื้อ : วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
คอร์ดเพลง ดูนางให้ดูเสื้อ : วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม


 • F | F |
 • F | C |
 • F | Dm |
 • A# | C |
 • F | Dm |
 • A# C | F | C |
 •  โดนคFนหน้าตาดีหDmลอก
 •  ร้องไม่อA#อก บอกใครไม่ไCด้
 •  รู้หFน้า แต่ว่าไม่รู้Gmใจ
 •  หน้าตาอย่างใA#ส ใจร้ายอย่างเCสือ
 •  บอกกันไFป บอกต่อกันDmมา
 •  คบคนดูหA#น้า ซื้อCผ้าให้ดูเFนื้อ
 •  จะไปขFอเขาดูพร่ำเGmพื่อ
 •  ไม่ทันดูเCนื้อ กลัวสากกะเบือเคาะกระบF Cาน
 •  A#น้าก็Cดูไม่ไFด้..    เGmนื้อก็ไCม่ให้Fดู
 •  แล้วA#ทำยังไงให้Fรู้..   Gmดูที่เสื้Cอแล้วFกัน
 •  ใส่เสื้อขA#าว เขาว่าหCนีแฟนเFที่ยว
 •  ใส่เสื้อเCขียว เขาว่าอ่อยเอาFมัน
 •  ใส่เสื้อA#ฟ้า เขาว่าCกิ้กเป็นFพัน
 •  ใส่เสื้อน้ำตGmาล เขาว่าเอาแต่Cใจ
 •  ใส่เสื้อเA#ทา เขาว่าเผลอเป็นแFย่ง
 •  ใส่เสื้อแCดง เขาว่าแรง ว่าร้Fาย
 •  ใส่เสื้อA#ดำ เขาว่าเCพิ่งช้ำใF
 •  ถ้าใส่เสื้Gm  |  Cอลาย
 •  หลายใจร้อยเปอเซ็Fนต์
 • F | Dm |
 • A# | C |
 • F | Dm |
 • A# C | F C |
 •  ค่อย ๆ มFองจ้องดูที่เDmสื้อ
 •  เชื่อ ไม่เA#ชื่อ ต้องCฟังเอาไFว้
 •  ราตDmรีคืนนี้ยังอีกไGmกล
 •  เผื่อจะเจอใA#คร..ที่รักเราจCริง
 •  ตาดีไFด้ ตาร้ายก็Dmร่วง
 •  ไม่ทันได้คA#วง ก็อCาจจะโดนFทิ้ง
 •  ติดอย่างเDmดียวที่ไม่มีอ้างGmอิง
 •  แบบว่าคนรักจCริง เขาใส่เสื้อสีอะF Cไร
 • * | ** | *** |
 • ** | *** | ** | *** |
 • F | Dm |
 • A# | C |
 • F | Dm |
 • A# C | F |


เนื้อเพลง ดูนางให้ดูเสื้อ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยามโดนคนหน้าตาดีหลอก ร้องไม่ออก บอกใครไม่ได้ รู้หน้า แต่ว่าไม่รู้ใจ หน้าตาอย่างใส ใจร้ายอย่างเสือ บอกกันไป บอกต่อกันมา คบคนดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จะไปขอเขาดูพร่ำเพื่อ ไม่ทันดูเนื้อ กลัวสากกะเบือเคาะกระบาน หน้าก็ดูไม่ได้ เนื้อก็ไม่ให้ดู แล้วทำยังไงให้รู้ ดูที่เสื้อแล้วกัน ใส่เสื้อขาว เขาว่าหนีแฟนเที่ยว ใส่เสื้อเขียว เขาว่าอ่อยเอามัน ใส่เสื้อฟ้า เขาว่ากิ้กเป็นพัน ใส่เสื้อน้ำตาล เขาว่าเอาแต่ใจ ใส่เสื้อเทา เขาว่าเผลอเป็นแย่ง ใส่เสื้อแดง เขาว่าแรง ว่าร้าย ใส่เสื้อดำ เขาว่าเพิ่งช้ำใจ ถ้าใส่เสื้อลาย หลายใจร้อยเปอเซ็นต์ ค่อยๆมองจ้องดูที่เสื้อ เชื่อ ไม่เชื่อ ต้องฟังเอาไว้ ราตรีคืนนี้ยังอีกไกล เผื่อจะเจอใครที่รักเราจริง ตาดีได้ ตาร้ายก็ร่วง ไม่ทันได้ควง ก็อาจจะโดนทิ้ง ติดอย่างเดียวที่ไม่มีอ้างอิง แบบว่าคนรักจริง เขาใส่เสื้อสีอะไร

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ดูนางให้ดูเสื้อ ศิลปิน: วิด ไฮเปอร์ สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2021/04/hyper-do-naang-hi-do-suer.html