ChordKub.

คอร์ดเพลง ปากว่ามือถึง : L.กฮ. TMG Recordปากว่ามือถึง : L.กฮ. TMG Record
คอร์ดเพลง ปากว่ามือถึง : L.กฮ. TMG Record


 • D | D |
 • D | D |
 • D | A |
 • Bm | F#m |
 • G | F#m |
 • Em | A |
 • D | A |
 • Bm | F#m |
 • G | F#m |
 • Em | A |
 •  เรื่Dองความรักมันไม่ใช่เรื่อAงพันนี้
 •  พูBmดจาดี ทำมาเF#mป็นปากหวาน
 •  เรื่Gองแบบนั้น..เธอไF#mม่ต้องการ
 •  แต่Emมือไม้เธอน่ะเA  |  Aหรอ
 •  จัDบตรงโน้น แล้วมาจับตรงAนี้
 •  ปาBmกเธอดี แต่ว่าใF#mจเธอร้าย
 •  ฟัGงไม่ทันว่าเธอF#mพูดอะไร
 •  แต่เEmป็นของเธอไปA  |  Aแล้ว
 • Dรู้ว่าเธอหลอก ก็ยAอมให้เธอหลอก
 •  เพราะว่าBmฉันรักเธอกว่าใF#mคร
 • Dรู้ว่ามันเจ็บ ก็ยAอมที่จะเจ็บ
 •  เพราะว่าBmฉันรักเธอหมดF#mใจ
 • Dรู้ว่ามันผิด ก็ยAอมที่จะผิด
 •  แต่ว่าฉัBmนไม่คิดนอกF#mใจ
 •  เพราะคGารม.. เธอช่F#mางคมคาย
 •  ไปหEmลงเชื่อคนใจA  |  Aร้าย...
 •  เธDอมีฉัน แล้วก็ยัAงมีใคร
 •  ปาBmกกับใจเธอน่ะไF#mม่ตรงกัน
 •  ผ่านมGากี่คน เธอคงF#mไม่ได้จำ
 •  EmลัวหัวใจเธอA  |  Aร้าย...
 • D | A |
 • Bm | F#m |
 • G | F#m |
 • Em | A |
 • * | ** |
 • D | A |
 • Bm | F#m |
 • D |


เนื้อเพลง ปากว่ามือถึง L.กฮ.เรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องพันนี้ พูดจาดี ทำมาเป็นปากหวาน เรื่องแบบนั้นเธอไม่ต้องการ แต่มือไม้เธอน่ะเหรอ จับตรงโน้น แล้วมาจับตรงนี้ ปากเธอดี แต่ว่าใจเธอร้าย ฟังไม่ทันว่าเธอพูดอะไร แต่เป็นของเธอไปแล้ว รู้ว่าเธอหลอก ก็ยอมให้เธอหลอก เพราะว่าฉันรักเธอกว่าใคร รู้ว่ามันเจ็บ ก็ยอมที่จะเจ็บ เพราะว่าฉันรักเธอหมดใจ รู้ว่ามันผิด ก็ยอมที่จะผิด แต่ว่าฉันไม่คิดนอกใจ เพราะคารม เธอช่างคมคาย ไปหลงเชื่อคนใจร้าย เธอมีฉัน แล้วก็ยังมีใคร ปากกับใจเธอน่ะไม่ตรงกัน ผ่านมากี่คน เธอคงไม่ได้จำ กลัวหัวใจเธอร้าย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ปากว่ามือถึง ศิลปิน: L.กฮ. เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรงเรียบเรียง: L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Record

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2018/12/pak-wa-mu-tung.html