ChordKub.

คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร : เคลิ้ม feat. บ่าววีไม่คู่ควร : เคลิ้ม feat. บ่าววี
คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร : เคลิ้ม feat. บ่าววี


 • A# | F |
 • A# | F |
 • Gm | Am |
 • A# C | C |
 •   Dm  อยากจะรักเธอไปให้นาGmนเท่านาน
 •     อยากมีเA#ธอเดินร่วมทาง กอดเก็บเA#mธอไว้อย่างFนี้
 •   Dm  แต่ก็รู้ตัวเองว่าเรGmาไม่ดี
 •     ไม่ดีA#พออะไรสักอย่าง มีแต่ควCามว่างเปล่า
 •  เส้นทAmาง..ฉันDmมัน..หยุดที่กGmารได้มารักเCธอ
 •  แต่เส้นทA#าง..ของเธCอยังไกลกว่าFนั้น
 •  คำว่าA#รัก..ไม่สามาCรถ..พาเธอไAmปได้ถึงดั่Dmงฝัน
 •  อย่าไA#ด้เป็นห่วงตัวถ่วงคนCนี้
 •  ฉันมันไDmม่คู่คFวร เธอไม่คDmวร..ทิ้งหัFวใจ..
 •  ไว้A#ที่คนอย่างCฉัน ปล่อยAmมือแล้วไปเถิดหนา
 •  ฉันDmยินดีถ้าเFธอ.. ได้พบเDmจอคนที่Fดีกว่า
 •  น้ำตA#าที่ไหล คือCน้ำตาของค(A#) (Dm)วามยินดี
 • A# | F |
 • A# | Dm |
 •  ดีแค่ไหนที่ในช่วงGmชีวิตหนึ่ง..
 •  ได้ดูแลเA#ธอ..มาครึ่งทาง ได้ส่งเGmธอถึงCฝั่ง
 • * | ** |
 • A# | F |
 • A# | F |
 • Gm | G |
 • A# | C |
 •   A#  หมื่นพันความทุกข์ ถ้าแลกความสุCขในชีวิตเธอ
 •   A#  ฉันพร้อมจะเจอเพื่อเธอเท่านั้C|Cน..
 •  เปรียบกับDmพี่เป็นแค่ขอนไFม้
 •  ต่อให้รัDmกเจ้ามากเพียงไFหน
 •  ผุพังไA#ป พึ่งCพาก็ได้ไAmม่นาน
 •  เปรียบกับDmพี่เป็นแค่ขอนไFม้
 •  เกาะลอยคDmอให้เพียงข้ามFวัน
 •  แต่ฝั่งA#ฝัน..ขอเพีCยงให้เรือพาเจ้Dmาไป
 • ** | ** |
 • F | A# | x2 | F |


เนื้อเพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม feat. บ่าววีอยากจะรักเธอไปให้นานเท่านาน อยากมีเธอเดินร่วมทาง กอดเก็บเธอไว้อย่างนี้ แต่ก็รู้ตัวเองว่าเราไม่ดี ไม่ดีพออะไรสักอย่าง มีแต่ความว่างเปล่า เส้นทางฉันมันหยุดที่การได้มารักเธอ แต่เส้นทางของเธอยังไกลกว่านั้น คำว่ารักไม่สามารถพาเธอไปได้ถึงดั่งฝัน อย่าได้เป็นห่วงตัวถ่วงคนนี้ ฉันมันไม่คู่ควร เธอไม่ควรทิ้งหัวใจ ไว้ที่คนอย่างฉัน ปล่อยมือแล้วไปเถิดหนา ฉันยินดีถ้าเธอ ได้พบเจอคนที่ดีกว่า น้ำตาที่ไหล คือน้ำตาของความยินดี ดีแค่ไหนที่ในช่วงชีวิตหนึ่ง ได้ดูแลเธอมาครึ่งทาง ได้ส่งเธอถึงฝั่ง หมื่นพันความทุกข์ ถ้าแลกความสุขในชีวิตเธอ ฉันพร้อมจะเจอเพื่อเธอเท่านั้น เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน ผุพังไป พึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ไม่คู่ควร ศิลปิน: บ่าววี,วงเคลิ้ม เนื้อร้อง/ทำนอง: นราธิป ปานแร่เรียบเรียง: บรรจง ศิลป์สกุลสุขสังกัดค่าย: Yes! Music

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/04/mai-koo-kuan-klerm.html