ChordKub.

คอร์ดเพลง สาวสวนแตง : สุรพล สมบัติเจริญสาวสวนแตง : สุรพล สมบัติเจริญ
คอร์ดเพลง สาวสวนแตง : สุรพล สมบัติเจริญ


 • G Bm | Em |
 • A D | G |
 •  สาGวสวนแตDงแห่งเมืองสุพรGรณ
 •  ชื่อเสียงน้องมาลือลั่G
 •  ดังโจษจัAนกันทั้งทั่วDกรุง
 •  เพราะเข้าประกวGด เทพีสวนแตงดาวรุ่ง
 •  ภาCพเจ้ามาถึงกรุDง เจ้าจึงพุ่งสู่ความสนGใจ
 •  สาGวสวนแตDงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศGรี
 •  ข่าวภาพน้องเป็นเทพีG
 •  ทำให้มีชื่AอเสียงเกริกDไกร
 •  เสียงหนังสือGพิมพ์
 •  แมวมองหมายปองเจ้าไป
 •  สู่Cดารายิ่งใหDญ่ สู่กลิ่นไอของความลาGวัลย์
 •  ข่Gาวสังคมเขาชมไม่สร่าง
 •  วิทยุต่าง ๆEm มีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัG
 •  กลัGวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ
 •  สวนแตงแหล่งเรารักมั่G
 •  เฝ้าคอยวัEmนให้เจ้ากลับDไป
 •  สาGวสวนแตงDแห่งเมืองสุพรGรณ
 •  พี่คิดถึงเจ้าทุกวัG
 •  คอยแจ่มจันAทร์ แม่แตงร่มDใบ
 •  พื้นดินแล้งแห้Gง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้
 •  โปCรดไปเป็นขวัญใจD
 •  กลับสู่ไร่นะสาวสวนGแตง
 • G | G |
 • G | Am D |
 • G | G C | D | G |
 • * | ** |
 • G |


เนื้อเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ ชื่อเสียงน้องมาลือลั่น ดังโจษจันกันทั้งทั่วกรุง เพราะเข้าประกวด เทพีสวนแตงดาวรุ่ง ภาพเจ้ามาถึงกรุง เจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจ สาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรี ข่าวภาพน้องเป็นเทพี ทำให้มีชื่อเสียงเกริกไกร เสียงหนังสือพิมพ์ แมวมองหมายปองเจ้าไป สู่ดารายิ่งใหญ่ สู่กลิ่นไอของความลาวัลย์ ข่าวสังคมเขาชมไม่สร่าง วิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน กลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ สวนแตงแหล่งเรารักมั่น เฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ พี่คิดถึงเจ้าทุกวัน คอยแจ่มจันทร์ แม่แตงร่มใบ พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้ โปรดไปเป็นขวัญใจ กลับสู่ไร่นะสาวสวนแตง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: สาวสวนแตง ศิลปิน: สุรพล สมบัติเจริญ เนื้อร้อง/ทำนอง: พยงค์ มุกดา

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/surapon-sao-suan-tang.html