ChordKub.

คอร์ดเพลง ผ่านมาเพียงได้รัก : วงกามเทพผ่านมาเพียงได้รัก : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง ผ่านมาเพียงได้รัก : วงกามเทพ


 • D A | Bm A |
 • G F#m | Em A |
 • D A | Bm A |
 • G F#m | Em A |
 • A |
 •   D  เธอก็มีใจAให้กับฉัน
 •   Bm  เราต่างคAนต่างมีใจให้Gกัน..  F#m
 •     เป็นเวลEmาที่โคตรมีควาAมสุขเลย
 •   D  แต่ความรัAกที่เป็นความลับ
 •   Bm  สุดท้ายแล้Aวก็ต้องลงเอGF#mย..
 •     แบบเปิEmดเผยตัวไม่ได้A
 •  นับเป็นช่Bmวงเวลาที่ดีF#mที่สุด
 •  ที่เรGาได้อยู่Aด้วยกัD
 •  อาจเป็นช่Bmวงเวลาที่แสF#mนสั้น
 •  เธอจะอยู่Gในใจฉัน..ตลอดไปA..
 •  ผ่านมาเพียงได้รัDก ไม่ได้เป็Aนคู่ชีวิBm
 •  ไม่มีไคAรเป็นคนGผิด แค่เรF#mาต่าง..
 •  บังเอิEmญเดินมาเจอกัA
 •  ไม่ผิดที่เรDาจะรู้สึกดีAกับคืนและวัBmน..
 •  ที่ผ่านมAาคือเรารัGกกัน.. F#m
 •  แค่ผิEmดเวลาเท่านั้Aน ที่เจอกันช้าDไป    A
 • Bm A | G |
 • Bm A | G |
 • A |
 • D A | Bm A |
 • G F#m | Em A |
 • * | ** | ** |
 •  แค่ผิEmดเวลาเท่านั้Aน.. ที่เจอกันช้าDไป


เนื้อเพลง ผ่านมาเพียงได้รัก วงกามเทพเธอก็มีใจให้กับฉัน เราต่างคนต่างมีใจให้กัน เป็นเวลาที่โคตรมีความสุขเลย แต่ความรักที่เป็นความลับ สุดท้ายแล้วก็ต้องลงเอย แบบเปิดเผยตัวไม่ได้ นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่เราได้อยู่ด้วยกัน อาจเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้น เธอจะอยู่ในใจฉันตลอดไป ผ่านมาเพียงได้รัก ไม่ได้เป็นคู่ชีวิต ไม่มีไครเป็นคนผิด แค่เราต่าง บังเอิญเดินมาเจอกัน ไม่ผิดที่เราจะรู้สึกดีกับคืนและวัน ที่ผ่านมาคือเรารักกัน แค่ผิดเวลาเท่านั้น ที่เจอกันช้าไป แค่ผิดเวลาเท่านั้น ที่เจอกันช้าไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ผ่านมาเพียงได้รัก ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: บังซัก ก้าวร้าว,จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/07/kamatep-pan-ma-piang.html