ChordKub.

คอร์ดเพลง แพ้คนเก่า : วงกามเทพแพ้คนเก่า : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง แพ้คนเก่า : วงกามเทพ


 • F | Am |
 • A# | C |
 •  เหมืFอนเธอยังเหม่อลอย
 •  คิดถึDmงใครอยู่
 •  เขA#าคนนั้นใช่หม้Cายที่อยู่ในFใจ
 •  รู้ว่Fาการลืมใครสักคน
 •  ไม่ใช่Dmเรื่องง่าย
 •  และความรัA#กก็ไม่ใช่ใครก็ได้C
 •  ที่จะแทFนกัน
 •  สงสาA#รตัวเธอเหมืCอนกัน
 •  และสงสาAmรตัวเองเหลืDmอเกิน
 •  เข้ามA#าเพื่อเติม หรือเป็Cนส่วนเกินไม่แน่Fใจ
 •  ได้เข้ามA#าอยู่ในชีวิC
 •  ไม่มีสิทธิ์Amไปอยู่ข้าDmงใน
 •  ผูกพัA#นแค่ร่างกายไม่ใช่หัCวใจ
 •  ถ้าเธอยังรอเขF
 •  คนเก่าเผื่อกลับมาหDmาสักวัน
 •  ก็อย่าเสีA#ยเวลากับฉัน คนนี้C
 •  หัวใจเธออยู่ที่เขF
 •  คนเก่าเขาคงทำDmมาดี
 •  ต่างกับฉัA#นคนนี้.. C
 •  (ต่อให้ดีแสนดีก็ไม่ได้หัFวใจ)
 •  ต้อA#งรอให้เธอ ลืมรัFกครั้งเก่า
 •  ต้อA#งรอให้เธอ ลืมรัCกเขาคนนั้น
 • F | Dm |
 • A# | C |
 • F | Dm |
 • A# | C | F |
 • * | ** | ** |


เนื้อเพลง แพ้คนเก่า วงกามเทพเหมือนเธอยังเหม่อลอย คิดถึงใครอยู่ เขาคนนั้นใช่หม้ายที่อยู่ในใจ รู้ว่าการลืมใครสักคน ไม่ใช่เรื่องง่าย และความรักก็ไม่ใช่ใครก็ได้ ที่จะแทนกัน สงสารตัวเธอเหมือนกัน และสงสารตัวเองเหลือเกิน เข้ามาเพื่อเติม หรือเป็นส่วนเกินไม่แน่ใจ ได้เข้ามาอยู่ในชีวิต ไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ข้างใน ผูกพันแค่ร่างกายไม่ใช่หัวใจ ถ้าเธอยังรอเขา คนเก่าเผื่อกลับมาหาสักวัน ก็อย่าเสียเวลากับฉัน คนนี้ หัวใจเธออยู่ที่เขา คนเก่าเขาคงทำมาดี ต่างกับฉันคนนี้ ต่อให้ดีแสนดีก็ไม่ได้หัวใจ ต้องรอให้เธอ ลืมรักครั้งเก่า ต้องรอให้เธอ ลืมรักเขาคนนั้น

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แพ้คนเก่า ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง: จัมโบ้ วงกามเทพทำนอง: จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/12/kamatep-pe-kon-gao.html