ChordKub.

คอร์ดเพลง เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น : ฝน พรสุดาเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น : ฝน พรสุดา
คอร์ดเพลง เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น : ฝน พรสุดา


 • C Em | Am Em |
 • F | G |
 • C G/B | Am |
 • F | G |
 •  เมื่อโลกนี้วุ่Cนวาย ผู้คGนมากมาย
 •  ไม่มีใคAmรคอยเคียงข้างฉัน
 •  เรื่องราFวมากมาย ปัญหาหมื่นพัน
 •  ทำไมมีGแต่ฉันที่แบกไว้
 •  เมื่อกัดฟัCนดิ้นรน จนมีน้ำGตา
 •  มองซ้ายขวAmาก็ยังไม่เห็นใคร
 •  ที่จะคอFยเยียวยาหัวใจ ในวันที่เจ็Gบช้ำ
 •  ลองหันมองไปดูFกระจกในห้อGงน้ำ
 •  ปาดน้ำตEmาปาดความขื่Amนขม
 •  มองหน้Fาตัวเองแล้วชื่นชม เธอเก่งรู้ไหG
 •  เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้F
 •  เธอฝ่าฟัGนเรื่องราวตั้งมาEmกมาย
 •  แม้หนทาAmงมืดมนเจียนตาDm
 •  แต่เธอก็ยัGงผ่านมาได้เสมC
 •  เธอเก่งที่สุดรู้ไหF
 •  ฉันมอGงดูเธออยู่เสEmมอ
 •  และคอยเป็Amนกำลังใจให้เธDm
 •  เธอเก่งเสมGอฉันรักเธอที่สุC (G)ด..
 •  เมื่อโลกนี้อ้Cางว้าง มืดมGนหนทาง
 •  ไม่มีใคAmรให้ปรึกษา
 •  สิ้นหวัFงอ่อนแรง รู้สึกอ่อนล้า
 •  ไม่มีคGนเยียวยาหัวใจ
 •  เมื่อกัดฟัCนดิ้นรน จนมีน้ำGตา
 •  มองซ้ายขวAmาก็ยังไม่เห็นใคร
 •  ที่จะคอFยเยียวยาหัวใจในวันที่เจ็บGช้ำ
 • * | ** |
 • F G | Em Am |
 • Dm G | C |
 • F | Em Am |
 • A# G | C |
 •  ลองหันมองไปดูFกระจกในห้อGงน้ำ
 •  ปาดน้ำตEmาปาดความขื่Amนขม
 •  มองหน้Fาตัวเองแล้วชื่นชม
 •  เธอเก่งรู้ไหGม โห.. A
 •  เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้G
 •  เธอฝ่าฟัAนเรื่องราวตั้งมาF#mกมาย
 •  แม้หาทาBmงมืดมนเจียนตาEm
 •  แต่เธอก็ยัAงผ่านมาได้เสมD
 •  เธอเก่งที่สุดรู้ไหG
 •  ฉันมอAงดูเธออยู่เสF#mมอ
 •  และคอยเป็Bmนกำลังใจให้เธEm
 •  เธอเก่งเสมAอฉันรักเธอที่สุD
 • *** |
 •  ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธEm
 •  เธอเก่งเสมAอนะตัวเธอเอง..
 • G Gm | D |


เนื้อเพลง เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น ฝน พรสุดาเมื่อโลกนี้วุ่นวาย ผู้คนมากมาย ไม่มีใครคอยเคียงข้างฉัน เรื่องราวมากมาย ปัญหาหมื่นพัน ทำไมมีแต่ฉันที่แบกไว้ เมื่อกัดฟันดิ้นรน จนมีน้ำตา มองซ้ายขวาก็ยังไม่เห็นใคร ที่จะคอยเยียวยาหัวใจ ในวันที่เจ็บช้ำ ลองหันมองไปดูกระจกในห้องน้ำ ปาดน้ำตาปาดความขื่นขม มองหน้าตัวเองแล้วชื่นชม เธอเก่งรู้ไหม เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น เธอฝ่าฟันเรื่องราวตั้งมากมาย แม้หนทางมืดมนเจียนตาย แต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอ เธอเก่งที่สุดรู้ไหม ฉันมองดูเธออยู่เสมอ และคอยเป็นกำลังใจให้เธอ เธอเก่งเสมอฉันรักเธอที่สุด เมื่อโลกนี้อ้างว้าง มืดมนหนทาง ไม่มีใครให้ปรึกษา สิ้นหวังอ่อนแรง รู้สึกอ่อนล้า ไม่มีคนเยียวยาหัวใจ เมื่อกัดฟันดิ้นรน จนมีน้ำตา มองซ้ายขวาก็ยังไม่เห็นใคร ที่จะคอยเยียวยาหัวใจในวันที่เจ็บช้ำ ลองหันมองไปดูกระจกในห้องน้ำ ปาดน้ำตาปาดความขื่นขม มองหน้าตัวเองแล้วชื่นชม เธอเก่งรู้ไหม โห เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น เธอฝ่าฟันเรื่องราวตั้งมากมาย แม้หาทางมืดมนเจียนตาย แต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอ เธอเก่งที่สุดรู้ไหม ฉันมองดูเธออยู่เสมอ และคอยเป็นกำลังใจให้เธอ เธอเก่งเสมอฉันรักเธอที่สุด ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอ เธอเก่งเสมอนะตัวเธอเอง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น ศิลปิน: ฝน พรสุดา เนื้อร้อง/ทำนอง: เบส ขวางหวันเรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/fon-ter-keng-kwa.html