ChordKub.

คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก : นายสว่างดวงอาทิตย์ตก : นายสว่าง
คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก : นายสว่าง


 • A# F | D# A# |
 • A# F | D# A# |
 • A# F | D# A# |
 • A# F | A# |
 • D# A# | D# A# |
 •  ดวงตะวัA#นลาลับไกFล ลอยไปD#สุดขอบฟ้A#
 •  เอ่A#ยคำร่ำลา.F.กับท้องD#ฟ้าใหA#ญ่
 •  ยินA#เสียงสายลFม..กระซิบD#เจ้าดอกไม้A#
 •  ลมหนA#าวเริ่มมาเยือFนอีกแล้วสิA#
 • D# A# | D# A# |
 •  สกุณA#าบินลับตFา ชวนพD#าใจหวั่นไหA#
 •  อยู่ตรงนั้A#นเป็นอย่างไรF สบายD#ดีหรือเปA#ล่า
 •  ฝากบทเพA#ลงผ่านสายลFม..ลอยไD#ปกับเมฆขาA#
 •  คืนนี้A#ให้เธอนอนFหลับฝันดีA#
 •  Gmาลับ ลาไปF.. อยู่D#แห่งใดหนA#
 •  Gmวบถึงวันที่รFอ.. จะกลัD#บมาสดใสA#
 •  เมื่อฝGmนทำเธอเปียกปอนF
 •  เมฆหมอD#กเคลื่อนจางหA#าย
 •  จะกลับมGmาพร้อมแสFงของวันใหA#ม่
 • D# A# | D# A# |
 • A# F | D# A# |
 • A# F | D# A# |
 • A# F | D# A# |
 • A# F | A# |
 • D# A# | D# A# |
 • * | ** |
 • D# A# | D# A# |
 •  เอ่ยคำลA#าพาเศร้าใจF หวนคิD#ดคืนสุขสA#
 •  ภาพฝัGmนยิ่งห่างไกFล.. ลอยไปD#ตามสายลA#
 •  หากตะวัGmนทอแสงงาFม แม้ทุD#กข์หรือสุขสA#
 •  จะเก็Gmบมาให้เธFอได้ชื่นชA#
 • D# A# | D# A# |
 •  ดวงตะวัA#นลาลับไกFล ลอยไD#ปสุดขอบฟ้A#า..


เนื้อเพลง ดวงอาทิตย์ตก นายสว่างดวงตะวันลาลับไกล ลอยไปสุดขอบฟ้า เอ่ยคำร่ำลากับท้องฟ้าใหญ่ ยินเสียงสายลมกระซิบเจ้าดอกไม้ ลมหนาวเริ่มมาเยือนอีกแล้วสิ สกุณาบินลับตา ชวนพาใจหวั่นไหว อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือเปล่า ฝากบทเพลงผ่านสายลมลอยไปกับเมฆขาว คืนนี้ให้เธอนอนหลับฝันดี ลาลับ ลาไป อยู่แห่งใดหนอ จวบถึงวันที่รอ จะกลับมาสดใส เมื่อฝนทำเธอเปียกปอน เมฆหมอกเคลื่อนจางหาย จะกลับมาพร้อมแสงของวันใหม่ เอ่ยคำลาพาเศร้าใจ หวนคิดคืนสุขสม ภาพฝันยิ่งห่างไกล ลอยไปตามสายลม หากตะวันทอแสงงาม แม้ทุกข์หรือสุขสม จะเก็บมาให้เธอได้ชื่นชม ดวงตะวันลาลับไกล ลอยไปสุดขอบฟ้า

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ดวงอาทิตย์ตก ศิลปิน: นายสว่าง เนื้อร้อง/ทำนอง: เกียรติวุฒิ ชินทะวันเรียบเรียง: เกียรติวุฒิ ชินทะวัน

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/11/naisawang-sunset.html