ChordKub.

คอร์ดเพลง รักได้แค่คนเดียว : Yented (เย็นเต็ด)รักได้แค่คนเดียว : Yented (เย็นเต็ด)
คอร์ดเพลง รักได้แค่คนเดียว : Yented (เย็นเต็ด)


 • Amaj7 | Dmaj7 |
 • Amaj7 | Dmaj7 |
 •  สิ่งที่ผิAmaj7ดเพี้ยน
 •  คือการไม่แปDmaj7รเปลี่ยน
 •  โลกที่หมุAmaj7นเวียน
 •  เปลี่ยนให้เธDmaj7อต้องจากไป
 •  ให้เหลือแค่เพียAmaj7งฉัน
 •  กับทุกวัDmaj7นที่หายใจ
 •  อย่างไร้Amaj7 ความรู้สึDmaj7กดี
 •  ยัDmaj7งคงเหมือนเดิม
 •  ที่เพิ่Eมเติมคือความเหงา
 •  คำC#mว่าเราไม่เคยจะหาF#mยไป
 •  แม้ความหวัBmงจะเหลือน้อยเพียงใด
 •  แต่ฉันก็ยังรัEกเธอ ไม่เปลี่ยนไป
 •  ฉันเชื่อที่จะรDmaj7
 •  แม้บางคราวอาจจEะท้อ
 •  แต่จะไม่ขC#m
 •  ให้ใครเข้ามาในชีวิF#m
 •  แม้ฉันจะเจ็บปวDmaj7
 •  เพราะรอเธอด้วยควEามหวัง
 •  แต่ความผูกพัC#m
 •  นั้นยังไม่จางหาF#mยไป
 •  จากใจเสียที
 • Dmaj7 | E |
 • Dmaj7 | Dmaj7 |
 •  จากกันAmaj7ไป ตั้งนานเท่Dmaj7าไหร่
 •  แต่หัAmaj7วใจ ยิ่งผูกพัDmaj7
 •  คิAmaj7ดจะรักใครคงเป็นได้Dmaj7แค่ฝัน
 •  เพราะว่าฉัAmaj7นรักได้แค่คDmaj7นเดียว
 •  คนเดียวคนนั้Dmaj7น คือเธอที่จาEกไป
 •  คนเดียวคนนั้C#m
 •  เธอทำให้ฉันได้เข้F#mาใจ
 •  ว่าสิ่งที่ทำDmaj7ให้ฉันต้องเสียใจ
 •  คือฉันได้ทำรักแท้นั้Eนหล่นหายไป
 • * |
 • Dmaj7 | E |
 • C#m | F#m |
 •  กลับมาได้ไหDmaj7ม กลับมารัEกกัน
 •  กลับมาทำC#mให้คนอย่างฉัน
 •  ได้ยิ้F#mมอีกที
 •  เธอยังเป็นความฝัDmaj7น ของฉันคEนนี้
 •  ไม่ว่าเวลF#mาจะผ่าน ไปนานสักกี่ปี


เนื้อเพลง รักได้แค่คนเดียว Yented (เย็นเต็ด)สิ่งที่ผิดเพี้ยน คือการไม่แปรเปลี่ยน โลกที่หมุนเวียน เปลี่ยนให้เธอต้องจากไป ให้เหลือแค่เพียงฉัน กับทุกวันที่หายใจ อย่างไร้ ความรู้สึกดี ยังคงเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือความเหงา คำว่าเราไม่เคยจะหายไป แม้ความหวังจะเหลือน้อยเพียงใด แต่ฉันก็ยังรักเธอ ไม่เปลี่ยนไป ฉันเชื่อที่จะรอ แม้บางคราวอาจจะท้อ แต่จะไม่ขอ ให้ใครเข้ามาในชีวิต แม้ฉันจะเจ็บปวด เพราะรอเธอด้วยความหวัง แต่ความผูกพัน นั้นยังไม่จางหายไป จากใจเสียที จากกันไป ตั้งนานเท่าไหร่ แต่หัวใจ ยิ่งผูกพัน คิดจะรักใครคงเป็นได้แค่ฝัน เพราะว่าฉันรักได้แค่คนเดียว คนเดียวคนนั้น คือเธอที่จากไป คนเดียวคนนั้น เธอทำให้ฉันได้เข้าใจ ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันต้องเสียใจ คือฉันได้ทำรักแท้นั้นหล่นหายไป กลับมาได้ไหม กลับมารักกัน กลับมาทำให้คนอย่างฉัน ได้ยิ้มอีกที เธอยังเป็นความฝัน ของฉันคนนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่าน ไปนานสักกี่ปี

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: รักได้แค่คนเดียว ศิลปิน: YENTED เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ธรณ์ ปะเมโทเรียบเรียง: Yented (เย็นเต็ด)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/yented-rak-dai-ke-kon-diow.html