ChordKub.

คอร์ดเพลง อธิฐานลารักหน้าไฟ : ขุนเดชอธิฐานลารักหน้าไฟ : ขุนเดช
คอร์ดเพลง อธิฐานลารักหน้าไฟ : ขุนเดช


 • G Bm | Em D |
 • C | D |
 •  หยดน้ำGตา..
 •  อธิฐBmานลารักหน้าEmไฟ
 •  หญิงชDาย อาลัย อาวรณ์ รักแGท้
 •  ลารักร่วมEmฝัน ร่วมสู้ห่วงใยดูAmแล
 •  เทคแคCร์..คู่รักแท้นิรันดร์หนึ่งเดีGDยว..
 •  รักแรก รักแGท้
 •  อยู่คู่Dกันจนแก่จนเEmฒ่า
 •  สุขทุกข์เGรา..
 •  โอบกDอดมอบรักไออุ่Gนกาย
 •  ร่วมชีEmวิต สู้ชะตาจนฟ้าดินสลAmาย
 •  แรงรักจุดกCาย
 •  อธิฐDานลารักหน้Gาไฟ..   D
 •  คู่รักคู่กรGรม
 •  สร้างBmทำสร้างฝันสู้ชีEmวิต
 •  เส้นพรหมลิCขิต..
 •  วาสDนาชะตาชายหGญิง
 •  รักมั่นรักเดีEmยว
 •  เนื้อหนังเหี่ยวกายรักจAmริง
 •  ลมรักสุดใDจ จนไร้สิ้นแสงส่องทางGรัก..
 •  ตัดรักอาลัยหญิงชAmาย..
 •  เอ่ยลาอธิฐDาน..
 •  หยดน้ำตาลารักหน้าไGDฟ..
 •  ลมรักสุดใG
 •  อธิฐBmานลารักแท้อาวEmรณ์
 •  คนรักเคยกอดนDอน
 •  ซบอกฟังเสียงหัวใGจเต้น
 •  ร่วมสู้ชีEmวิต ฝ่าฟันทุกข์สุขลำเAmค็ญ
 •  คู่ตะวันขึ้นลงเช้าเDย็น
 •  จนไร้สิ้นแสงส่องทางเGดิน
 •  ตัดรักอาลัยหญิงชAmาย..
 •  น้ำตาหยดสุดท้Cาย
 •  มองหน้าไDฟตัดรักสิ้นสัมGพันธ์
 •  เอ่ยลาอธิฐAmาน..
 •  หยดน้ำDตาลารักหน้าไG
 • G | C |
 • Am C | D |
 • * | ** |
 • G Bm | Em D |
 • C | D |
 • G |


เนื้อเพลง อธิฐานลารักหน้าไฟ ขุนเดชหยดน้ำตา อธิฐานลารักหน้าไฟ หญิงชาย อาลัย อาวรณ์ รักแท้ ลารักร่วมฝัน ร่วมสู้ห่วงใยดูแล เทคแคร์คู่รักแท้นิรันดร์หนึ่งเดียว รักแรก รักแท้ อยู่คู่กันจนแก่จนเฒ่า สุขทุกข์เรา โอบกอดมอบรักไออุ่นกาย ร่วมชีวิต สู้ชะตาจนฟ้าดินสลาย แรงรักจุดกาย อธิฐานลารักหน้าไฟ คู่รักคู่กรรม สร้างทำสร้างฝันสู้ชีวิต เส้นพรหมลิขิต วาสนาชะตาชายหญิง รักมั่นรักเดียว เนื้อหนังเหี่ยวกายรักจริง ลมรักสุดใจ จนไร้สิ้นแสงส่องทางรัก ตัดรักอาลัยหญิงชาย เอ่ยลาอธิฐาน หยดน้ำตาลารักหน้าไฟ ลมรักสุดใจ อธิฐานลารักแท้อาวรณ์ คนรักเคยกอดนอน ซบอกฟังเสียงหัวใจเต้น ร่วมสู้ชีวิต ฝ่าฟันทุกข์สุขลำเค็ญ คู่ตะวันขึ้นลงเช้าเย็น จนไร้สิ้นแสงส่องทางเดิน ตัดรักอาลัยหญิงชาย น้ำตาหยดสุดท้าย มองหน้าไฟตัดรักสิ้นสัมพันธ์ เอ่ยลาอธิฐาน หยดน้ำตาลารักหน้าไฟ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: อธิฐานลารักหน้าไฟ ศิลปิน: ขุนเดช เนื้อร้อง/ทำนอง: ขุนเดชเรียบเรียง: ตูนน้อย สว่างอุบลสังกัดค่าย: นาคราชคู่ เอนเตอร์เทนเมนท์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/03/khundet-atitan-la-rak.html