ChordKub.

คอร์ดเพลง บอกไม่รักง่ายกว่าไหม : IVY (ไอวี่)บอกไม่รักง่ายกว่าไหม : IVY (ไอวี่)
คอร์ดเพลง บอกไม่รักง่ายกว่าไหม : IVY (ไอวี่)


 • F G | Em Am |
 • Dm F | G |
 •  มอDmงที่ตา แล้วพูGดมาเลย  เอ่Emยแค่คำ ๆ Amนั้น
 •  ไม่ต้Dmองเกรงใจ..ผู้ชGายที่มันรัCกเธอ
 •  Dmค่คนหนึ่งที่คGบมานาน
 •  Emบื่อ รำคาญ ไม่อยAmากจะเจอ
 •  เธDmอจะอ้างเหตุผGลอะไรให้มาCกมาย
 •  พูดว่าฉันFดีเกินไปบ้างล่ะ
 •  ว่าเราเข้ากัEmนไม่ได้บ้างล่ะ
 •  ไม่Dmรู้เมื่อไร..จะพูGดเข้าเรื่องสักCที
 •  กับคนที่เFธอไม่แคร์เท่าไร
 •  เธอไม่น่าต้Emองวุ่นวายอย่างAmนี้
 •  ไหน Dmๆ เธอก็ไม่Dมีใจให้ฉันแGล้ว..
 •  บอกมาเลยไม่Fรัก ง่ายกว่าไหG
 •  อ้อมค้อมEmไปก็เท่าAmนั้น
 •  สองDmคำสั้น ๆ พูดเถGอะ ให้มันสิ้นเรื่Cองไป    C7
 •  คำดี ๆ ที่FหามาบอกกัG
 •  คนไม่ฉลEmาดอย่างฉันไม่เข้Amาใจ
 •  อย่าDmทำอะไรให้ยาGก..เลยนCะเธอ
 • G |
 •  Dmล้าไม่รักฉันแGล้วทำไม..เธอEmไม่กล้าบอกAmฉัน
 •  ก็ห่วDmงเธอนั้น..จะต้Gองทนกันเท่าไC
 •  Dmปิดใจเธอให้ฉัGนทนฟัง.. Emดีกว่ายังปิดบัAmงกันไป
 •  ฉัDmนต่างหากปวดใGจ ทำไมไม่พูCดมา
 • * | ** |
 • F | Em |
 • Dm G | C |
 • F | Em Am |
 • Dm | G |
 •  บอกไม่รัDmกตรง ๆ พูดง่Gาย..กว่าไหCมเธอ..


เนื้อเพลง บอกไม่รักง่ายกว่าไหม IVY ไอวี่มองที่ตา แล้วพูดมาเลย เอ่ยแค่คำๆนั้น ไม่ต้องเกรงใจผู้ชายที่มันรักเธอ แค่คนหนึ่งที่คบมานาน เบื่อ รำคาญ ไม่อยากจะเจอ เธอจะอ้างเหตุผลอะไรให้มากมาย พูดว่าฉันดีเกินไปบ้างล่ะ ว่าเราเข้ากันไม่ได้บ้างล่ะ ไม่รู้เมื่อไรจะพูดเข้าเรื่องสักที กับคนที่เธอไม่แคร์เท่าไร เธอไม่น่าต้องวุ่นวายอย่างนี้ ไหนๆเธอก็ไม่มีใจให้ฉันแล้ว บอกมาเลยไม่รัก ง่ายกว่าไหม อ้อมค้อมไปก็เท่านั้น สองคำสั้นๆพูดเถอะ ให้มันสิ้นเรื่องไป คำดีๆที่หามาบอกกัน คนไม่ฉลาดอย่างฉันไม่เข้าใจ อย่าทำอะไรให้ยากเลยนะเธอ กล้าไม่รักฉันแล้วทำไมเธอไม่กล้าบอกฉัน ก็ห่วงเธอนั้นจะต้องทนกันเท่าไร เปิดใจเธอให้ฉันทนฟัง ดีกว่ายังปิดบังกันไป ฉันต่างหากปวดใจ ทำไมไม่พูดมา บอกไม่รักตรงๆพูดง่ายกว่าไหมเธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: บอกไม่รักง่ายกว่าไหม ศิลปิน: IVY สังกัดค่าย: RS

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2019/10/bog-mai-rug-ngai-gwa-mai.html