ChordKub.

คอร์ดเพลง เริ่มใหม่นะหัวใจ : ฝน พรสุดา feat. โดม วงริสแบนด์เริ่มใหม่นะหัวใจ : ฝน พรสุดา feat. โดม วงริสแบนด์
คอร์ดเพลง เริ่มใหม่นะหัวใจ : ฝน พรสุดา feat. โดม วงริสแบนด์


 • C | Am |
 • F G | C G |
 •  กี่ครั้Cงที่โดนทำร้G/Bายหัวใจจนเป็Amนแผล
 •  เพื่อหวัFงจะได้รัEmกแท้จากคDmนที่ฉันไว้ใG
 •  หลงคิCดเธอคือคนนั้G/Bนเข้ามาดูแAmลหัวใจ
 •  ไม่คิFดจะมาทำร้EmายหัวใจDmฉันแบบนี้เลG
 •  เป็นอีกคDmรั้ง ที่ต้องผิดหวังให้คEmวามรัก
 •  และเป็นอีกครั้Fง ที่ต้องกลับมารักตัGวเอง
 •  เริ่มใหม่นะชีวิFต เริ่มใหGม่นะหัวใC
 •  ไม่เป็นไFร แค่ต้องใช้GชีวิตลำพัC
 •  ต้องอยู่กับตัFวเอง  G
 •  ทบทวนเรื่องรEmาวที่ทำให้ผิดหAmวัง
 •  บอกตัวเDmองให้ระวัGง ไม่ให้ใDmจต้องเจ็บช้ำG
 •  กับความรักอีC
 • F G | C |
 • F G | C |
 • F G | Em Am |
 • Dm G | C |
 • * | ** | ** |
 • F G | Em Am |
 •  เริ่มใหDmม่นะชีวิGต เริ่มใหDmม่นะหัวใจG
 •  รักตัวเอง..  FFmC


เนื้อเพลง เริ่มใหม่นะหัวใจ ฝน พรสุดา feat. โดม วงริสแบนด์กี่ครั้งที่โดนทำร้ายหัวใจจนเป็นแผล เพื่อหวังจะได้รักแท้จากคนที่ฉันไว้ใจ หลงคิดเธอคือคนนั้นเข้ามาดูแลหัวใจ ไม่คิดจะมาทำร้ายหัวใจฉันแบบนี้เลย เป็นอีกครั้ง ที่ต้องผิดหวังให้ความรัก และเป็นอีกครั้ง ที่ต้องกลับมารักตัวเอง เริ่มใหม่นะชีวิต เริ่มใหม่นะหัวใจ ไม่เป็นไร แค่ต้องใช้ชีวิตลำพัง ต้องอยู่กับตัวเอง ทบทวนเรื่องราวที่ทำให้ผิดหวัง บอกตัวเองให้ระวัง ไม่ให้ใจต้องเจ็บช้ำ กับความรักอีก เริ่มใหม่นะชีวิต เริ่มใหม่นะหัวใจ รักตัวเอง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เริ่มใหม่นะหัวใจ ศิลปิน: ฝน พรสุดา,วงริสแบนด์ เนื้อร้อง/ทำนอง: EChang ZT,นนท์ (วงบาวบาว)เรียบเรียง: EChang ZT

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/05/fon-roem-mai-na.html