ChordKub.

คอร์ดเพลง รักพิศวาส : เปาวลี พรพิมล ft. กานต์ ทศนรักพิศวาส : เปาวลี พรพิมล ft. กานต์ ทศน
คอร์ดเพลง รักพิศวาส : เปาวลี พรพิมล ft. กานต์ ทศน


 •  จะผูกดวFงวาสนา ทุกชาติGไป
 •  ดั่งภุมรEmาเชยผกาปทุมAmทอง
 •  จะขอติDmด ขอตามเป็นคู่Emสอง
 •  รักพิศวาDmสให้ฉันได้คู่Gครอง
 •  เธอทุกชาติไป
 • F | Em |
 • Dm G | C |
 •  หากวันนี้ฟ้Cาชี้ชะตG/B
 •  ผู้ใดต้องตาAmยก่อน
 •  จะขออ้อนวอFนให้คน ๆ นั้G
 •  เป็นฉันได้Cไหม
 •  ต้องขาดใจตาFยถ้าไม่มีเธFm
 •  เพราะเธEmอคือลมหายAmใจ
 •  ขออยู่ข้างเธDmอจนวันสุดท้าG
 •  จะตายจาCกกัน
 •  จะไม่สัญญEmา.. แต่จะทำให้Amเห็น
 •  ว่าคน ๆ นี้Dm สามารถจะเป็G
 •  ให้เธอได้ทุCกอย่าง
 •  แม้ฟ้าเปลี่ยนสีFวันพรุ่ง
 •  แต่ใจEmฉันไม่เปลี่ยนตAmาม
 •  จะเป็นคนเดิFมให้เธอทุกอย่าง
 •  จนวันสุดท้าGย..
 •  แม้นเกิดใต้ฟ้FาสุธาธาG
 •  จะขอพบพาEmนพิศวาสไม่คลAmาดคลา
 •  แม้นตัวเธอเป็Dmนดั่งเช่นธารG
 •  ฉันคือมัจฉาที่เคีCยงครอง  A#
 •  จะผูกดวงวาFสนาทุกชาติGไป
 •  ดั่งภุมรEmาเชยผกาปทุAmมทอง
 •  จะขอติDmดขอตามเป็นคู่Emสอง
 •  รักพิศวาDmสให้ฉันได้คู่Gครอง
 •  เธอทุกชาติCไป
 • Dm | Em |
 • F | G |
 • F | Em |
 • Dm G | C |
 •  ไม่ต้องมีคำDmสัญญาใด ๆ
 •  จะผูกหัวใจEmของเราเป็นสอง
 •  ได้อยู่DmแนบนอนนิทCรา
 •  จะวาสนDmาหรือพรหมลิขิต
 •  ที่เนรมิEmตให้เราได้มา
 •  ก็ถืFอเป็นบุญนักหนา
 •  ที่ได้รัGกเธอ
 • ** | ** |
 •  จะขอติDmดขอตามเป็นคู่Emสอง
 •  รักพิศวาDmสให้ฉันได้คู่Gครอง
 •  เธอทุกชาติCไป
 • F | Em |
 • Dm G | C |


เนื้อเพลง รักพิศวาส เปาวลี พรพิมล ft. กานต์ ทศนจะผูกดวงวาสนา ทุกชาติไป ดั่งภุมราเชยผกาปทุมทอง จะขอติด ขอตามเป็นคู่สอง รักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครอง เธอทุกชาติไป หากวันนี้ฟ้าชี้ชะตา ผู้ใดต้องตายก่อน จะขออ้อนวอนให้คนๆนั้น เป็นฉันได้ไหม ต้องขาดใจตายถ้าไม่มีเธอ เพราะเธอคือลมหายใจ ขออยู่ข้างเธอจนวันสุดท้าย จะตายจากกัน จะไม่สัญญา แต่จะทำให้เห็น ว่าคนๆนี้ สามารถจะเป็น ให้เธอได้ทุกอย่าง แม้ฟ้าเปลี่ยนสีวันพรุ่ง แต่ใจฉันไม่เปลี่ยนตาม จะเป็นคนเดิมให้เธอทุกอย่าง จนวันสุดท้าย แม้นเกิดใต้ฟ้าสุธาธาร จะขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา แม้นตัวเธอเป็นดั่งเช่นธารา ฉันคือมัจฉาที่เคียงครอง จะผูกดวงวาสนาทุกชาติไป ดั่งภุมราเชยผกาปทุมทอง จะขอติดขอตามเป็นคู่สอง รักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครอง เธอทุกชาติไป ไม่ต้องมีคำสัญญาใดๆ จะผูกหัวใจของเราเป็นสอง ได้อยู่แนบนอนนิทรา จะวาสนาหรือพรหมลิขิต ที่เนรมิตให้เราได้มา ก็ถือเป็นบุญนักหนา ที่ได้รักเธอ จะขอติดขอตามเป็นคู่สอง รักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครอง เธอทุกชาติไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: รักพิศวาส ศิลปิน: เปาวลี พรพิมล,กานต์ ทศน เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/pao-kan-rak-pit-sa-wad.html